คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นายก้องภพ รักชาติ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษา สาขาวิชานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

สื่อมัลติมีเดีย