Bookmark and Share เข้าสู่ระบบฐานข้อมูล
 
 

 

เชิญร่วมเป็นเกียรติและชมกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ในวันที่ 25 มิถุนายน 2553 เวลา 08.00-12.00 น. ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
วันที่ 23 มิถุนายน 2553

เพื่อให้นักศึกษาได้มีส่วนร่วมในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ซึ่ง "สุนทรภู่" ท่านเป็นกวีเอกของไทยที่สร้างสรรค์ผลงาน จนได้รับการขนานนามว่าเป็น "บิดาแห่งกลอนสุภาพ" ในงานได้นำเสนอประวัติ และผลงานของท่านให้ทุกคนได้ร่วมระลึกถึง โดยจัดขึ้น ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
------------------------------------------------------------
กำหนดการวันสุนทรภู่
25 มิถุนายน 2553 ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
------------------------------------------------------------
08.00-08.45 น. นักศึกษาลงทะเบียน
08.45-09.00 น. ดนตรีไทยบรรเลง
09.00-09.10 น. พิธีเปิดงาน
09.10-09.20 น. พิธี "บูชาครูกลอนสุนทรภู่"
09.20-09.30 น. การแสดงเปิดงาน
09.30-09.40 น. มอบรางวัลการประกวดแต่งคำประพันธ์
09.40-09.50 น. "สื่อภาพผ่านเสียงสำเนียงเสนาะ...แด่สุนทรภู่"
09.50-10.10 น. การแข่งขันอ่านทำนองเสนาะ
10.10-10.30 น. การแข่งขันตอบคำถามก๊วนซ่าท้าประชัน...กับสุนทรภู่ (รอบคัดเลือก)
10.30-10.40 น. การแสดงละคร
10.40-11.00 น. การแข่งขันตอบคำถาม (รอบชิงชนะเลิศ)
11.00-11.30 น. การประกวดแฟนซี
11.30-11.40 น. การแสดงจินตลีลา
11.40-11.50 น. มอบรางวัล
11.50 น. ปิดงาน


ข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด
ขอเชิญส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันในโครงการ KMITL INNOVATIVE AWARD 2016
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ และประชาสัมพันธ์การประชุมทางวิชาการ สออ. ประเทศไทย ครั้งที่ 37
ขอเชิญร่วมชมนิทรรศการผลงานสร้างสรรค์เฉลิมพระเกียรติ 83 พรรษา เทิดไท้มหาราชินี
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ "ส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่าด้านวิชาการและวิชาชีพ
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมรับชมการแสดงดนตรีญี่ปุ่น
นักศึกษาเข้าร่วมประกวดสุนทรพจน์ชิงถ้วยพระราชทาน
ขอเชิญร่วมงานวีรสตรีศรีถลาง
คมส.ขอแสดงความยินดี กับนางสาวอภิญญา สายสมร
คมส. ขอเชิญร่วมงาน "มนุษย์ย้อนรอยวิถีไทย"
คมส.ขอเชิญคณาจารย์และนักศึกษาเข้าร่วมพิธีทำบุญตักบาตรอาหารแห้ง เนื่องในโอกาสวันขึ้นปีใหม่ 2557
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอนและการทบทวนแผนกลยุทธ์
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556
คมส. จัดโครงการเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการละเล่นกีฬาพื้นบ้านจีน
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการค่ายรักษ์ภาษาไทย
มนุษย์ฯ สร้างเครือข่ายเสริมศักยภาพงานกิจการนักศึกษา
นักศึกษาที่สมัครเข้าเรียนสาขาวิชาภาษาจีนเพือการสื่อสารในปีการศึกษา 2556
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการเสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำเพื่อการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน
สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ จัดโครงการ "การพัฒนาลวดลาย เพือต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น"
นิติศาสตร์ จัด 3D สำนึกรักความเป็นไทย เพื่อเป็นเกราะคุ้มกันยาเสพติด
จสส.จัดโครงการ "ไผ่รวมพลัง 2"
ขอเชิญเข้าร่วม "มนุษย์ฯเส้นทาง....สู่งาน"
ขอเชิญร่วมงาน "มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย"
จสส. จัดโครงการ สืบสานวัฒนธรรมจีน
สาขาวิชานวัตกรรมฯ จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม
สาขาวิชานวัตกรรมฯ จัดโครงการนวัตกรรมการออกแบบเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
รปศ. จัดโครงการ"กีฬาสัมพันธ์ รปศ.เกมส์"
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดสัมมนา "เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น"
คมส.เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
เชิญร่วมประชาพิจารณ์ร่างข้อบัญญัติสภาการศึกษาจังหวัดภูเก็ต
สาขาวิชาภาษาอังกฤษขอเชิญเข้าร่วมชมการแสดง 4 Plays Based on Classic Stories
ขอเชิญเข้าร่วมการแข่งขันกีฬา HUSO GAMES และเชิญร่วมงาน HUSO Night Star Party 2012
คมส.จัดอบรมภาษาต่างประเทศ
รปศ.แห่งความพอเพียง
รปศ. สร้างสรรค์พลังแห่งปัญา:รู้ตน รู้คน รู้งาน
นิติศาสตร์ จัดโครงการ"เสริมสร้างทักษะภาวะผู้นำ สานสัมพันธ์กีฬาน้อง-พี่ นิติศาสตร์"
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการสัมมนาวิชาการทางรัฐประศาสนศาสตร์ ปี 2555
คมส.จัดโครงการ
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรมของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ประจำปี 2555
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มนุษย์ฯ สัมมนาหลอมรวมใจ
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเข้าร่วมโครงการพัฒนากล้าใหม่...เพื่อสังคมไทยยั่งยืน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมจัดวันเด็กแห่งชาติ
คมส.จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ
ประกวดตราสัญลักษณ์ โครงการภูเก็ตเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก
ประชุม Work Shop Canon Phuket
ขยายเวลาส่งประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มุมสวยของมหาวิทยาลัย"
ร่วมประกวดภาพถ่าย หัวข้อ "มุมสวยของมหาวิทยลัย"
คมส.ร่วมจัดกิจกรรมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดี แด่ ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง
ขอเชิญเข้าร่วมโครงการ มนุษย์ฯ สานสัมพันธ์-สืบสานศิลปวัฒนธรรม
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำ ๒๕๕๔
ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
สทศ. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ
คมส. จัดโครงการ " มนุษย์ฯ เยือนวิถีชนคนภูเก็ต" เน้น นศ. สืบสานวัฒนธรรมท้องถิ่น
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "วันสุนทรภู่"
คมส.จัดโครงการ "คมส.ขอทำดีเพื่อพ่อหลวง"วันที่ 3 ธ.ค.53
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมโครงการ การทบทวนแผนยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการมนุษย์ฯสืบสานงานประเพณีลอยกระทง
เชิญร่วมเป็นเกียรติและชมนิทรรศการมีชีวิต
ขอเชิญเข้าร่วมอบรมในโครงการ"เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรม (Home stay)" ระหว่างวันที่ ๒๔ - ๒๖ สิงหาคม ๒
เชิญร่วมเป็นเกียรติและชมกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" วันที่ ๒๘ มิถุนายน และ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๓ เวลา ๐๙.๐๐-๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่ มห
จสส. จัดโครงการ "ไผ่รวมพลัง" ให้แก่นักศึกษา ในวันเสาร์ที่ 26 มิถุนายน 2553 เวลา 08.30-12.30 น. ณ ศาลารัตนภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต
สทศ. จัดโครงการ "สารสนเทศสัมพันธ์" ให้แก่นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ ในวันพฤหัสบดี ที่ 24 มิถุนายน พ.ศ. 2553 เวลา 15.00-20.00 น. ณ ลาน ศาลารัต
เชิญร่วมกิจกรรม "มนุษย์ฯ สัมมนาหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว"ในวันที่ ๒๑ มิถุนายน ๒๕๕๓ ณ บริเวณหาดในหาน จังหวัดภูเก็ต
ขอเชิญร่วมฟัง บรรยายพิเศษ หัวข้อ "ทางออกวิกฤติการเมืองไทย ตามวิถีรัฐธรรมนูญ" .โดยศาสตราจารย์ ดร.วิษณุ เครืองาม
ทสส. จัดอบรม "การใช้ภาษาในการให้บริการ และการเขียนหนังสือราชการ"
ขอเชิญทุกท่านร่วมพิธีถวายปริญญาศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่ พระมงคลวิสุทธิ์ (หลวงปู่สุภา กนฺตสีโล) ในวันที่ 11 เมษาย
กลุ่มวิชาสังคม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "ระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น"
ขอเชิญเฝ้าทูลละอองพระบาทสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ เนื่องในวโรกาสเสด็จพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏ เขตภาคใต้
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมสัมมนา "เรื่องเล่า...เล่าเรื่อง จากพี่สู่น้อง" โดยนักศึกษาห้อง บณส.49
มรภ.กำหนดให้นักศึกษาทุกคนประเมินการสอนอาจารย์ ประจำภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2552 ผ่านระบบออนไลน์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ "เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่ง" โดย แอนดรูส์ บิ๊ก ในวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2553 ณ ห้องป
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดค่าย "พัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางภาษาไทย" ในวันที่ 22 มกราคม 2553 ณ โรงเรียนวัดเทพกระษัตรี
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังธรรมะบรรยาย "ความลับแห่งชีวิตที่ท่านยังไม่รู้" วันที่ 20 มกราคม 2553 ณ ห้องประชุมปีกผีเสื้อ
ผลการประกวดตราสัญลักษณ์ และเพลงประจำคณะ
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การประเมินการสอนอาจารย์ผ่านระบบออนไลน์ ภาคเรียนที่ 2/2552
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมอบรมการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสื่อและการเรียนรู้ของผู้เรียน
เลื่อนการประกาศผลการประกวดตราสัญลักษณ์และเพลง
ขอเชิญร่วมส่งโปสการ์ดถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯเข้าประกวด ในโครงการ "มนุษย์ฯ เรียงร้อยถ้อยคำจากลูกถึงพ่อของแผ
ขอเชิญทุกท่านเข้าประชุม ในวันที่ 11 พ.ย. 52 ณ ห้องประชุมชั้น 5 อาคารกิจการนักศึกษา
ขอเชิญร่วมกิจกรรม "ไทยสามัคคี ไทยเข้มแข็ง" ในวันที่ 29 ต.ค. 52 ณ แหลมพรหมเทพ
ขอเชิญประกวดตราสัญลักษณ์ และเพลงประจำคณะมนุษย์ฯ มรภ.
เชิญร่วมกิจกรรม โครงการ "มนุษย์ฯ สืบสานงานประเพณีลอยกระทง" ในวันที่ ๒ พฤศจิกายน ๒๕๕๒ ณ ศาลารัตนภิรมย์ คณะมนุษย์ฯ
ประกาศเรื่องการชำระค่าลงทะเบียนเรียนนักศึกษาภาคปกติ ภาคเรียน2/2552
ขอเชิญอาจารย์และบุคลากรคณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมกิจกรรม "มนุษย์ฯ มุทิตาจิต แด่ ผศ.ปิ่น อุ่นมานิช"
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมชมการแข่งขันพูดภาษาอังกฤษในที่ชุมชนระดับชาติ ครั้งที่ 11
ขอเชิญทุกท่านร่วม "พิธีไหว้ครูโขนละคร" ในวันพฤหัสบดีที่ 24 กันยายน พ.ศ.252 ณ โรงละคร
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมเสวนา "สถาบันบริการสารสนเทศกับการให้บริการต่อสังคมไทยในอนาคต"
ประกาศจากมรภ.ให้บุคลากรสายวิชาการเข้าร่วมประชุมโครงการพัฒนาบุคลากร เรื่อง การสอดแทรกคุณธรรมและจริยธรรมกับการสอน
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม Human Games และ Human Star Contest ระหว่างวันที่ 27-30 สิงหาคม 2552 ณ โรงยิมเนเซี่ยม มรภ.
แจ้งข่าวการเข้าร่วมพิธีฌาปนกิจคุณแม่ของ ผศ.วิจิตร สังข์ประพันธ์
ประกาศจากสภาคณาจารย์ฯ มรภ. เรื่อง"มาตรฐานจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลัก (Core Value)"
ประกาศจากมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ค เรื่อง "การป้องกันการระบาดไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ 2009"
ม.ราชภัฏภูเก็ต ขอเชิญทุกท่านร่วมโครงการ "ชาวแคแสด...สานสัมพันธ์แบบ Bowl Bowl" ในวันที่ 26 ก.ค. 52 ณ CS Bolw ห้าง Big C ภูเก็ต
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ขอเชิญเข้าร่วมกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ในวันจันทร์ที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๕๒ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๒.๐๐ น. ณ หอประชุมใหญ่
ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วม "อบรมภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว" ระหว่างวันที่ 13-24 ก.ค. 52
ขอเชิญทุกท่านร่วมกิจกรรม "มนุษย์ฯ สืบสานงานบุญอาสาฬหบูชา" ในวันที่ 2 -5 ก.ค. 52 ณ ศาลารัตนภิรมย์
ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านร่วมเป็นเกียรติในโครงการสามดี ในวันที่ 27 มิถุนายน 2552 เวลา 8.20 - 9.00 น. ณ ศาลารัตนภิรมย์
คณะมนุษย์ฯ ขอเชิญอาจารย์ทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรมไหว้ครู ในวันที่ 25 มิ.ย. 52 เวลา 8.30-12.00 น. ณ หอประชุมใหญ่ มรภ.
คมส. ขอเชิญนักศึกษาร่วมแข่งขัน นำเสนอโครงงานสร้างพลังงานจากแสงอาทิตย์สำหรับใช้ประโยชน์ส่วนรวมในชุมชน ชิงเงินรางวัลมูลค่
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ในวันที่ 23 มิถุนายน 2552 ณ หอประชุมใหญ่ เวลา 8.30 - 11.50 น.
ขอเชิญทุกท่านเข้าร่วมโครงการ "ค่ายมนุษย์ฯ หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว" ในวันที่ 17 มิถุนายน 2552 ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการเกษตรภูเก็ต
คมส. กำหนดประชุมคณาจารย์ของคณะ ในวันที่ 15 มิ.ย. 52 เวลา 14.30 น. ณ ห้องประชุมศูนย์วิทย์ฯ
4 มิ.ย. 52 คมส. นัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจทางการศึกษา
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ ภาคกศ.บป. จัดสัมมนา "การจัดการความรู้เรื่องกฏหมายในชีวิตประจำวัน"
รปศ. จัดโครงการปฐมนิเทศการเตรียมฝึกประสบการณ์ฯ เพื่อเน้นความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึก
©2008, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต