18055673 1480089005366336 5226695753506193452 o

 

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1 การประกวดออกแบบสัญลักษณ์ (Mascot) จังหวัดลำพูน ประจำปี 2560 

 18118465 1480117592030144 8700404323924512691 n

สื่อมัลติมีเดีย