Stickers Line Chiang Rai 1

        คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวพจณิชา แจ่มโณทัย และนายอธิบดี แสงดาว นักศึกษาสาขาวิชาศิลปกรรม ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการประกวดออกแบบสื่อสติกเกอร์ไลน์ ในโครงการรู้เท่าทันเพศสัมพันธ์ก่อนวัย "หนูน้อยสโลไลน์ รู้ก่อนป้องกันท้องก่อนวัยอันควร" จัดโดยบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย องค์กรเครือข่าย พัฒนาสิทธิเด็กฯ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดเชียงราย สถานคุ้มครองสวัสดิภาพผู้เสียหายจากการค้ามนุษย์ และ องค์กรเครือข่ายพัฒนาสิทธิเด็กและปกป้องคุ้มครองเด็กภาคเหนือ (OCN)

Stickers Line Chiang Rai 2

 

Stickers Line Chiang Rai 3

Stickers Line Chiang Rai 4

Stickers Line Chiang Rai 5

 

Stickers Line Chiang Rai 7

 

Stickers Line Chiang Rai 8

ขอบคุณรูปภาพจาก : เพจ บ้านพักเด็กและครอบครัว จังหวัดเชียงราย