Aนศ สาขาวชาภาษาไทย ควารางวลการประกวดสนทรพจนระดบภมภาค 2

นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คว้ารางวัลการประกวดสุนทรพจน์ระดับภูมิภาค

        เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม 2560 อาจารย์สุริยา ทองคำ รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาฯ พร้อมด้วย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล และ ดร.วรพงษ์ ไชยฤกษ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต นำทีมนักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จำนวน 2 คน คือ นางสาววรรณธิดา สามสี และนายอิสมัต ดาวเรือง นักศึกษาชั้นปีที่ 1 เข้าร่วมการประกวดกล่าวสุนทรพจน์ระดับอุดมศึกษาเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ครั้งที่ 18 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี ในการนี้คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับ นางสาววรรณธิดา สามสี ที่ได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันระดับภูมิภาค ทั้งนี้คณะฯ ขอเป็นกำลังใจให้กับนักศึกษา ที่ผ่านการแข่งขันระดับภูมิภาค เพื่อเป็นตัวแทนในการแข่งขันระดับประเทศต่อไป

Aนศ สาขาวชาภาษาไทย ควารางวลการประกวดสนทรพจนระดบภมภาค 1

banner research

สื่อมัลติมีเดีย