IMG 0001

คมส.ร่วมการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9

         เมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2560 อาจารย์ธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว คณบดี พร้อมด้วยคณาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมการประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติและนานาชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 ในหัวข้อ “การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน” ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ในการนี้อาจารย์ประจำคณะฯ ร่วมนำเสนอผลงานวิจัย ประกอบด้วย
นำเสนอภาคบรรยาย
-การมีส่วนร่วมในการจัดการท่องเที่ยวชุมชนบ้านบางโรง ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภูเก็ต” โดย ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว และ ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว
-แนวทางการพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชน จ.กระบี่ โดย ดร.สุนันทา คันธานนท์ และคณะ นำเสนอโดย อาจารย์อัครวัฒน์ จิตหาญ
นำเสนอภาคโปสเตอร์
-ปัญหากฎหมายภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บในจังหวัดภูเก็ต โดย อาจารย์บุญยกร พนมอุปการ และอาจารย์เพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

IMG 0003

 

IMG 0008

 

IMG 0016

 

20170531 ๑๗๐๕๓๑ 0005

20170531 ๑๗๐๕๓๑ 0013

 

 

 

 

สื่อมัลติมีเดีย