Bookmark and Share
 
 

 

ขอเชิญชมการแสดงศิลปวัฒนธรรมของนักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง
วันที่ 28 ตุลาคม 2555ในโครงการนำเสนอผลงานศิลปะการจัดการแสดงวิพิธทัศนา ในวันอังคารที่ 30 ตุลาคม 2555 ณ โรงละครมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต วิพิธทัศนา หมายถึง การแสดงหลาย ๆ ชุดที่ต่อเนื่องกัน


ข่าวทั้งหมด
132
123
คมส.ร่วมยินดีกับ นศ.ที่ได้รับประกาศนียบัตร
คมส.เข้าร่วมพิธีปฐมนิเทศนักศึกษาภาคปกติ ประจำปีการศึกษา 2559
คมส. อบรมเชิงปฏิบัติการทบทวนการจัดทำแผนและการพัฒนาองค์กรสู่การเรียนรู้
สทศ.ส่งเสริมการอ่านและการเรียนรู้ : นานาสาระปาเต๊ะ" ภายใต้โครงการเครือข่าย บรร.
คมส.จัดโครงการ "Human's Games & Star Contest" ต้านยาเสพติด
คมส.อบรมเชิงปฏิบัติการการพัฒนางานสร้างสรรค์สู่สากล
คมส.สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คมส.นำตัวแทนนักศึกษาเข้าร่วมฝึกอบรมทักษะภาษาอังกฤษ
คมส.เข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
สทศ.ร่วมกับ คมส. จัดโครงการสัมมนาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ในบริบทของห้องสมุดโรงเรียน
สทศ.ศึกษาแหล่งสารสนเทศและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดพิพิธภัณฑ์ไม้กลายเป็นหิน
นวอ.จัดโครงการส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
พฒ.จัดสัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
ศปส.จัดงานอันดาอารยทักษิณา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดวันคริสต์มาส
ทสส.ศึกษาดูงานการผลิตรายการโทรทัศน์ ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย
รปศ.จัดสัมมนาเครือข่ายสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและเวทีวิชาการ
นต.เปิดโครงการจัดหารายได้จากศูนย์บริการวิชาการด้านกฏหมาย
นศ.ทสส.เข้าเยี่ยมชมการจัดรายการวิทยุ ณ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดภูเก็ต
ทสส.นำนักศึกษาศึกษาดูงาน การผลิตรายการโทรทัศน์ กระบวนการผลิตรายการโทรทัศน์ การผลิตข่าวโทรทัศน์ และการออกอากาศรายการและข่
นต.โครงการจัดหารายได้จากศูนย์บริการวิชาการด้านกฏหมาย
รปศ.จัดโครงการสัมมนารัฐประศาสนศาสตร์ และโครงการเครือข่ายสานสัมพันธ์ศิษย์เก่าและเวทีวิชาการ
คมส.จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การทบทวนและจัดทำแผนหน่วยงาน"
ทสส. มรภ. เปิดสาขาให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
คมส.ส่งเสริมศักยภาพศิษย์เก่าด้านวิชาการและวิชาชีพ
มนุษย์ฯ สัมมนาการประกันคุณภาพการศึกษา
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการพัฒนาทักษะการพูดภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำท้องถิ่น
นวัตกรรมการออกแบบเพื่อต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
คมส.ตามแนวพระราชดำริ ภายใต้กิจกรรม : โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (เตยทะเล)
คมส. ต้อนรับคณาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์
สาขาวิชาศิลปกรรมร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในโครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 1
ทสส. มรภ. เปิดสาขาให้การต้อนรับ ม.ราชภัฏพิบูลสงคราม
สาขาวิชาศิลปกรรมร่วมนำเสนอผลงานสร้างสรรค์ ในโครงการอัตลักษณ์ศิลป์ถิ่นใต้ ครั้งที่ 1
คมส.เปิดโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืช (เตยทะเล) เพื่อส่งเสริมอาชีพชุมชน ตามแนวพระราชดำริ
คมส.พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษสำหรับผู้นำนักศึกษา
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ "จากหาดทรายตะกายภู" ณ พื้นที่ภาคกลางและอีสาน
สาขาวิชาศิลปกรรม เปิดนิทรรศการจิตรกรรม
สาขาวิชานิติศาสตร์ MOU เรื่อง การส่งเสริมและปกป้องสิทธิมนุษยชน
สำนักวิชาบริหารรัฐกิจ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย เข้าศึกษาดูงานและร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนและการบริ
"สานสัมพันธ์เชื่อมใจ ภาษาไทยศิลปศาสตร์" ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารและภาษาไทยเพื่ออาชีพ จาก 2 สถาบันการศึกษาภาคใต้ ลงนามความร่ว
บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่าย บรร.
อธิการบดีและคณาจารย์พบปะนักศึกษา
Human's Games & Star Contest
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ต้อนรับคณะตัวแทนผู้บริหารวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยเซี่ยงไฮ้ หารือความร่วมมือทางวิชาการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางศิลปวัฒนธรรมดนตรีเชื่อมความสัมพันธ์ ไทย - ญี่ปุ่น
มนุษย์สัมมนาวิชาการ "กลยุทธ์การจัดการเรียนรู้ภายใต้พันธกิจหลัก"
ศปส.บูรณการความรู้ สู่งานสร้างสรรค์ ""วิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม"
ทสส. จัดโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่...เขียนอย่างไรให้สื่อความ"
รปศ. จัดสัมมนาทางวิชาการด้านรัฐประศาสนศาสตร์ "การบริหารภาครัฐแนวใหม่ในศตวรรษที่ 21"
ทสส. ๕๔ จัดโครงการ "แบ่งปันรอยยิ้ม"
บินหลา สันกาลาคีรี , วรพจน์ พันธุ์พงศ์ , ศุภชัย เกศการุณกุล 3 คนดังแห่งวงการหนังสือเมืองไทย ร่วมเสวนากิจกรรม "เติมไฟ... เรียนรู้ว
นศ. ทสส. ม.ราชภัฏภูเก็ต คว้ารางวัลประกวดสุนทรพจน์ ชิงถ้วยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เป็นตัวแทนระดับภาคใต้เข้าร่วมแข่งขันร
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักศึกษ
นักศึกษา ทสส. เข้ารับทุนจากชมรมสตรีนานาชาติภูเก็ต ประจำปี ๒๕๕๗
ทสส. เยือนพื้นที่ประวัติศาสตร์ภาคใต้ ชมวิถีชีวิตและเรียนรู้เรื่องราวของคติชนวิทยาผ่านกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ "ล่องใต้"
คมส. ต้อนรับคณะศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ม.ขอนแก่น
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ปี ๒๕๕๗
ระลึกสุนทรภู่ จัดกิจกรรมหลากหลายยกย่องครูกวี
มหาวิทยาลัยปุตรา ประเทศมาเลเซีย เดินทางเยือน มรภ.ภูเก็ต
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ได้ให้การต้อนรับคณะอาจารย์จากสาขาว
คมส.จัดนิทรรศการบาติก ในงาน"ของดีภูเก็ต OTOP ทั่วไทย
คมส.ขอแสดงความยินดีกับ ทีม นศ.สาขาวิชานวัตกรรมการออกแบบ
ศปส. จัดการแสดงในงานแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ วีรสตรีศรีถลาง ประจำปี 2557
ผศ.ดร. สาวิตร พงศ์วัชร์ ร่วมแถลงข่าวการจัดการแสดงในงานแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ วีรสตรีศรีถลาง
นักศึกษา ศปส. แสดงในพิธิเปิดงานประชุม Codex Committee on Fresh Fruits
นักศึกษา ศปส. แสดงในงานวันสถาปนาสถาบันราชภัฏ
นักศึกษา ศปส. แสดงในงานสดุดีอดีตผู้ว่าการไลออนส์สากลภาค 310 ปี
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงจัดกิจกรรมบริการวิชาการภูมิปัญญาท้องถิ่นในโครงการเทคนิคการปักผ้าเพื่อการแสดง
นักศึกษา ศปส. แสดงในพิธีเปิดงานต้อนรับและสมโภช 9 วีรชนเมืองถลาง
นักศึกษา ศปส. แสดงในพิธีเปิดงานเทศกาลอาหารพื้นเมืองของดีชาวภูเก็ต ครั้งที่ 6
คณะอาจารย์ และนักศึกษาศิลปะการจัดการแสดง แลกเปลี่ยนวัฒนธรรมการแสดงระหว่างไทย-จีน
นักศึกษา ศปส. แสดงในงาน Light up Phuket 2013
นักศึกษา ศปส. ร่วมขบวนแห่ Patong Carnival งานเปิดฤดูกาลการท่องเที่ยวจ.ภูเก็ต
นักศึกษา ศปส. แสดงในงานกรีฑานักเรียน นักศึกษา และประชาชน ประจำปี 2556
นักศึกษา ศปส. แสดงในงาน ชาวภูเก็ตพร้อมใจภักดิ์ รักพ่อหลวง
คมส. ขอแสดงความยินดี แด่ อาจารย์ภานุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์ประจำสาขาวิชาศิลปกรรม
"มนุษย์" เข้าใจอาเซียน
มนุษย์ฯ ย้อนรอยวิถีไทย
สาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดกิจกรรม "ค่ายภาษาไทย" ณ โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ข
แคแสด อาสา ครั้งที่ 4
รศ.กุสุมาลย์ แก้วอุดม อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต รับรางวัลครูภาษาฝรั่งเศสดีเด่น จากครุสภาและสมาคมครูฯ ในพระราชู
คมส.พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน หัวข้อ แนวโน้มการเรียนการสอนและการวิจัยด้านภาษาและภาษาศาสตร์ในศตวรรษที
คมส. พัฒนาศักยภาพการปฏิบัติงานด้านการเรียนการสอน หัวข้อ "การอบรมการเขียนบทความวิจัยและบทความวิชาการ"
คมส. "ศึกษาดูงานเพื่อการพัฒนาศักยภาพการประกันคุณภาพสู่ความเป็นเลิศและการบริหารจัดการด้านการเรียนการสอน"
มนุษย์ฯ สัมพันธ์สรรค์สร้างองค์กร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ "พี่สอนน้องเตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน"
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ "พัฒนาทักษะและส่งเสริมความรู้ภาษาอังกฤษแก่นักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษ" (The Improvement and Supports on English Skills for English
คมส.สร้างเครือข่ายแลกเปลี่ยนการเรียนรู้
คมส. เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นศ.สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง รำถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาให้กับอบต.เชิงทะเล
นักศึกษา ศปส. แสดงในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ภูเก็ตภูมิพลัง แห่งองค์ภูมินทร์
นศ.สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง บันทึกเทปรำถวายพระพรเนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษาฯ
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง จัดโครงการวิพิธทัศนาลีลานาฏกรรม
ศปส. ร่วมแสดงในงานมหกรรมภูมิปัญญาไทย รวมใจ OTOP กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1
สทศ.จัดโครงการบริการวิชาการแก่สังคม เรื่องห้องสมุดมนุษย์
ทสส. จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ "เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ"
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัด Lunch Talk เตรียมความพร้อมอาจารย์ - บุคลากร เข้าสู่ AEC
คมส.ต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมินโครงการ EdPEx
คมส. แลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีด้านการเรียนการสอน
ทสส. จัดสอบคู่มือนักศึกษาสาขาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร
จสส. เข้าร่วมการแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 10 (นานาชาติ)
จสส. จัดกิจกรรม
สทศ. จัดกิจกรรมเผยแพร่สารสนเทศท้องถิ่น ในรูปแบบนิทรรศการมีชีวิต
สทศ. แลกเปลี่ยนประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในการแก้ปัญหาสิ่งแวดล้อม
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ "พัฒนาทักษะการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารของชาวบ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลเชิงทะเล เพื่อ
ทสส.จัดกิจกรรมทัศนศึกษาโครงการ "ล่องใต้" ณ พื้นที่ประวัติศาสตร์ในจังหวัดต่าง ๆ
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ "สืบสานศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นชาวเล"
ทสส.จัดกิจกรรมค่ายภาษาไทย ณ โรงเรียนเทศบาลวัดขจรรังสรรค์
ทสส.จัดกิจกรรมโครงการ "เยาวชนรุ่นใหม่กับการสร้างทักษะทางภาษาไทย"
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ "พี่กลับบ้านสานฝันน้อง The English Major Makes Dream Come True"
รปศ. สัมมนาทางรัฐประศาสนศาสตร์ "บทบาทและทิศทางการบริหารราชการ นำไทยสู่อาเซียน"ประจำปี 2556
คมส. ขอแสดงความยินดี กับอาจารย์อมรรัตน นาคะโร ที่ได้โล่รางวัล "สตรีไทยดีเด่น มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ประจำปี 2556"
คมส.รับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2555
ประชุมเชิงปฏิบัติการ "มนุษย์วิชาการ เรื่อง การเขียนผลงานวิชาการ"
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ สานสัมพันธ์ฉันท์พี่น้อง "The English Relationship 1 st"
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ "พี่สอนน้องเพื่อเตรียมความพร้อมสู่อาเซียน"
ศปส. แสดงในพิธีราชสดุดี เฉลิมพระเกียรติ ถวายพระพรชัยมงคล เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมร
นักศึกษาศปส. แสดงในงาน World of Batik เทิดไท้องค์ราชินี
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงจัดโครงการพิธีไหว้ครูโขน-ละคร ประจำปี 2556
ทสส.จัดโครงการเสริมสร้างคุณธรรมนักศึกษาไทยสื่อสาร ปี 2556
อ.วิกรม กรุงแก้ว เป็นวิทยากรในโครงการค่ายส่งเสริมอัจฉริยภาพผู้เรียนสู่ความเป็นเลิศด้านนาฏศิลป์ไทย
นศ. ศิลปะการจัดการแสดงร่วมบันทึกเทปถวายพระพร 12 สิงหามหาราชินี
อ.สุพรรษา นำนักศึกษา ศปส. เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพ และจิตอาสาในงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้
คมส.จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556
คมส.จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ ประจำปี 2556
คมส. เข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การประเมินองค์การด้วยเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ EdPEx"
สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม "ค่ายภาษาไทย" ณ โรงเรียน อบจ. บ้านตลาดเหนือ
สทศ น้อง-พี่ร่วมเสวนา
นศ. ศิลปะการจัดการแสดง และ นศ.ปฐมวัย ร่วมจัดโครงการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอนและการบริการต่อสาธารณชน ในงานวิวา
สาขาวิชา ทสส. คณะมนุษย์ฯ จัดวันสุนทรภู่ ประจำปี 2556
คมส. ศึกษาดูงานและอบรมด้านการจัดทำวารสารระดับมาตรฐาน TCI
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงจัดโครงการกิจกรรม 5 ส.
นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงเป็นวิทยากรฝึกทักษะนาฏศิลป์ไทยสำหรับเด็ก และเยาวชนหลักสูตร 39 ชั่วโมง
ศปส. จัดการแสดงในงานวันทะเลโลก
ศปส. จัดการแสดงต้อนรับในงานประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 2013 Technology, lnnovation and industrial Management (TIIM2013)
ศปส. จัดการแสดงในงานต้อนรับเรือรบจากประเทศสหรัฐอเมริกา
มนุษย์ฯ สร้างเครือข่ายเสริมศักยภาพงานกิจการนักศึกษา
คณบดีคณะมนุษย์ฯ รับมอบโล่ ประกาศนียบัตร และเงินรางวัล ผลการดำเนินงานการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
คมส.เข้าร่วมประชุมผู้ปกครองและปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
ศูนย์ภาษา คณะศิลปศาสตร์ ม.เทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย สงขลา เดินทางมาศึกษาดูงาน สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษย์ฯ และ
สทศ. KM : ปัญหาจากห้องเรียนสู่การวิจัยในชั้นเรียน
ฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิลปวัฒนธรรม คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ "งานประกันคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา"
ศปส. ร่วมแสดงในงานสโมสรสันนิบาตเฉลิมพระเกียรติ ธ สถิต เหนือเกล้าชาวภูเก็ต
ศปส. ร่วมแสดงในพิธีเปิดการจัดประชุมวิชาการกระบือโลก ครั้งที่ 10
สำนักศิลปะและวัฒนธรรม ร่วมกับสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง กองพัฒนานักศึกษา และคณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ร่วมบันทึกความร่วม
ศปส. จัดกิจกรรมศึกษาดูงานเสริมประสบการณ์ศิลปะการจัดการแสดง และอาชีพในโครงการ ศิลปาวัฒนาอารยธรรม
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์ เดินทางมาศึกษาดูงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ
คมส.ร่วมอบรมเกณฑ์คุณภาพ EdPEx
คมส.เตรียมความพร้อมรับการประเมินการประกันคุณภาพการศึกษา 2555
รปศ.ร่วมใจอาสาพัฒนา
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการ
คณาอาจารย์สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร "นิเทศนักศึกษาฝึกประสบการณ์วิชาชีพรุ่น ทสส.๕๒"
จัดโครงการ "เสริมความรู้ปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร"
จัดโครงการ "เสริมความรู้ปรับพื้นฐานนักศึกษาชั้นปีที่ ๑ สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร"
ไทยสื่อสาร "เสริมความรู้ปรับพื้นฐานนักศึกษา"
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการ "เสวนาประสาไทยสื่อสาร"
ไทยสื่อสารเดินทางทัศนศึกษาโครงการ "เยือนบางกอกตะลุยฝัน"
คมส.ร่วมนำเสนอโครงการฝึกอบรมเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx)
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมกับสภาทนายความจังหวัดภูเก็ตจัดรำลึก
นักศึกษาศิลปะการจัดการแสดง อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องการถ่ายภาพการแสดงให้สวยขั้นเทพ
ศิลปะการจัดการแสดงบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมงานเลี้ยงกำลังพลทหารเรือจากประเทศมาเลเซีย
ศิลปะการจัดการแสดงร่วม งาน ไหว้พระจันทร์ สืบสานวัฒนธรรมภูเก็ต ประจำปี 2555
อ.สุพรรษา เป็นวิทยากรการแต่งหน้า
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมงานมหกรรมพิพิธภัณฑ์ท้องถิ่นภาคใต้ มิวเซียม เฟสติวัล 2012
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมโครงการ รักษ์ป่า 80 พรรษา มหาราชินี
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมพิธีสดุดีเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
ศิลปะการจัดการแสดงบันทึกเทปถวายพระพร เนื่องในวันแม่แห่งชาติ
นวัตกรรมการออกแบบ จัด Work Shop ถ่ายภาพเบื้องต้น "จากใต้เมฆ สู่ เหนือเมฆ"
คณบดีคณะมนุษย์ฯ รับเกียรติบัตรในการเข้าร่วมนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีในงานเวทีคุณภาพ สถาบันอุดมศึกษา ครั้งที่ 3
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการส่งเสริมสุขภาพสำหรับนักศึกษาสาขาวิชาภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 2
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการปรับพื้นฐานภาษาอังกฤษสำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 1
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร สืบสานวัฒนธรรมจีน
นวก.จัดโครงการเยาวชนรุ่นใหม่ใส่ใจศิลปวัฒนธรรม
นวก.จัดโครงการนวัตกรรมการออกแบบเพื่อการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น
คมส.ร่วมกับสำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมภาษาเพื่อรองรับอาเซียน
นิติศาสตร์สัมพันธ์
จสส.เข้าร่วมแข่งขันการประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีนเครือข่ายราชภัฏครั้งที่ 1
คมส.จัดโครงการมนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทยอย่างยิ่งใหญ่
คมส.จัดการประชุมเชิงปฏิบัติการ "มนุษย์วิชาการ"
คมส.ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2556
ศิลปะการจัดการแสดงและสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมแถลงข่าวการจัดงานมหกรรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนภาคใต้ ครั้งที่ 62
คณะมนุาย์ฯ จัดสังสรรค์ส่งท้ายปี่เก่าต้อนรับปีใหม่
คมส.จัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คมส."ปฏิบัติธรรมนำสุขรับปีใหม่"
สาขาวิชานิติศาสตร์ คณะมนุษย์ฯ จัดกิจกรรมบริการวิชาการ โครงการอบรม การบังคับคดีทางปกครอง คดีภาษีป้ายและคดีภาษีโรงเรือนและ
คมส.เตรียมความพร้อมสู่ประชาคมอาเซียน
ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย เข้าร่วมประชุมสัมมนาระดับชาติ
ประชุมวิชาการนานาชาติด้านการปกครองท้องถิ่น ครั้งที่ 3
คณะมนุษย์ฯ ร่วมกับสมาคมนักเขียนแห่งประเทศไทย จัดสัมมนา "เส้นทางสู่สากล บนสายธารวรรณกรรมท้องถิ่น"
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมกับสำนักศิลปะและวัฒนธรรมจัดกิจกรรมทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับการเรียนการสอน และกิจกรรมนศ.ในโครงการน
นศ.ศิลปะการจัดการแสดง แสดงในการประชุมวิชาการนานาชาติระดับภาคพื้นเอเชีย
นศ.ศิลปะการจัดการแสดง แสดงในพิธีเปิด และปิดในงานสัมมนาวิชาการเครือข่ายระบบทะเบียนและประมวลผลการศึกษาทั่วประเทศ ครั้งที่
คมส.จัดบริการวิชาการโครงการอบรมภาษาต่างประเทศเพื่อการสื่อสารสู่ประชาคมอาเซียน
คมส.ศึกษาดูงานประเทศสาธารณรัฐอินโดนีเซีย
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดพิธีมอบทุนการศึกษา
ศิลปะการจัดการแสดง จัดโครงการ KM ศิลปะการแสดงจากภูมิปัญญาท้องถิ่นสู่งานสร้างสรรค์พร้อมบริการชุมชน
คมส. จัดโครงการประชุม เรื่อง "การถ่ายทอดนโยบายและแผนกลยุทธ์ไปสู่การจัดทำแผนปฏิบัติการประจำปี"
คมส.จัดโครงการมนุษย์ฯ เยือนวิถีชนคนภูเก็ต
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดถก
เชิญครู อาจารย์ นักศึกษา ศิษย์เก่า และศิษย์นาฏศิลป์ โขน ละคร หรือบุคลากรทั่วไปที่สนใจร่วมพิธีไหว้ครูโขน ละคร
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการ
นักศึกษาศิลปะการจัดการแสดงต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี แด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
สาขาวิชาศิลปกรรม ร่วมเป็นศิลปินอาสาสมัครสร้างสรรค์ผลงานเทิดพระเกียรติ
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เข้าร่วมการแข่งขันร้องเพลงจีน ในงาน ?The 4th CIP Chinese Songs Singing Competition?
นักศึกษาสาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร เข้าร่วมแข่งขันภาษาจีนเพชรยอดมงกุฏ ระดับอุดมศึกษาแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 7
คมส.จัดโครงการ "Human's Games & Human's Star Contest"
คมส.จัดการแข่งขันโบว์ลิ่ง โครงการ "สานสัมพันธ์ชาวมนุษย์ฯ 2555"
คณะมนุษย์ฯ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติ 2555 อย่างยิ่งใหญ่
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดโครงการสารสนเทศสัมพันธ์ 2555
สารสนเทศศาสตร์จัดประสบการณ์การจัดความรู้ (KM) ให้กับนักศึกษา
สาขาวิชา ศปส. แสดงในงานประชุมต้านการทุจริตภายใต้กรอบความร่วมมือเอเปก
อ.กิตติกร และอ.วิกรม เข้าร่วมโครงการสัมมนาทางวิชาการระดับนานาชาติ นาฏวรรณกรรมแห่งอุษาคเนย์
สาขาวิชานิติศาสตร์ โดดเด่น จนได้รับคัดเลือกจากสำนักส่งเสริมการแข่งขันทางการค้า กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ เป็นหนึ่ง
สาขาวิชานิติศาสตร์ จัดโครงการฝึกอบรมสิทธิของประชาชนเกี่ยวกับเอดส์
สาขาวิชานิติศาสตร์ ประสบผลสำเร็จ ในการจัดโครงการคุณธรรม นำจริยา พัฒนาบุคลิกภาพและวิธีการตอบข้อสอบกฎหมาย
สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์ทองธาร เหลืองเรืองรอง ผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา ได้มาบรรยายให้กับนักศึกษาสาข
นวัตกรรมการออกแบบจัดโครงการ ?ผูกมิตรไมตรีน้อง-พี่?
สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับรางวัลชนะเลิศ จากการเข้าร่วมการแข่งขันตอบปัญหากฎหมายระดับอุดมศึกษา (ปริญญาตรี) ในระดับภูมิภาค
สาขาวิชานิติศาสตร์ ได้รับเกียรติจาก อาจารย์สัตยา อรุณธารี รองอัยการสูงสุด เป็นวิทยากรบรรยายพิเศษ
สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร ได้จัดกิจกรรม "ไผ่รวมพลัง" 1
อ.สุพรรษา เข้าร่วมโครงการอบรมการสร้างเว็บไซต์ด้วย Joomla
นักศึกษาศิลปะการจัดการแสดงชนะเลิศอันดับ 1 ในการประกวดดาวเดือน
นักศึกษาศิลปะการจัดการแสดงแข่งขันเต้นแอโรบิกระดับประเทศ
รปศ.จัดโครงการสัปดาห์ส่งเสริมประชาธิปไตย:วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง
รปศ.จัดโครงการสัมพันธ์น้องพี่ สามัคคี รปศ.
รปศ.จัดโครงการศึกษาดูงานแหล่งเรียนรู้วิสาหกิจชุมชนตำบลคลองประสงค์ อำเภอเมือง จังหวัดกระบี่
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการวันสุนทรภู่ ประจำปี 2555
นักศึกษา ศปส. แสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์ 2012
นักศึษา ศปส. ร่วมถือป้ายในขบวนอัญเชิญไฟพระฤกษ์การแข่งขันกีฬาเยาวชนแห่งชาติ ครั้งที่ 28 ภูเก็ตเกมส์
ศปส. แสดงในงาน OTOP เบิกฟ้าอันดามัน โดยคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรีกล่าวเปิดงาน
ศปส. แสดงในพิธีเปิด SOUTHERN TRADE FAIR 2012 พัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการใต้
ศปส. จัดการแสดงงานครบรอบ 22 ปี โรงแรมเมโทรโพล
ศปส. จัดการแสดงในการประชุมภาคีสมาชิกเศรษฐกิจอาเซียน ครั้งที่ 15 เพื่อจัดทำ พ.ร.บ. เครื่องมือแพทย์อาเซียน
ศปส. จัดการแสดงต้อนรับประธานสภาที่ปรึกษาทางการเมืองแห่งชาติสาธารณรัฐประชาชนจีน
สำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมกับศิลปะการจัดการแสดงจัดโครงการพัฒนาบุคลากรศึกษาวัฒนธรรมอินเดีย
ศปส. จัดการแสดงต้อนรับนาย Milo Djukanovic อดีตประธานาธีบดี และนายกรัฐมนตรีมอนเตเนโกร พร้อมคณะ
ศปส. แสดงต้อนรับคุณยิ่งลักษณ์ ชินวัตรนายกรัฐมนตรี และคณะรัฐมนตรี ในงานเลี้ยงครม.สัญจร
คมส.ร่วมพิธีการไหว้ครู
อ.วิกรม กรุงแก้วเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตรับประกาศเกียรติคุณในการร่วมจัดการแสดงพิธีเปิดภูเก็ตเกมส์
อ.สุพรรษา สุวรรณ์ เสนอผลงานวิจัยระดับชาติ
นักศึกษาศิลปะการจัดการแสดงชนะเลิศการเต้นแอโรบิคระดับภูมิภาคและเป็นตัวแทนไปประกวดรอบชิงชนะเลิศทั่วประเทศชิงถ้วยเกียรต
สาขาศิลปะการจัดการแสดงในพิธีเปิดการแข่งขันกีฬาบุคลากร ม.ราชภัฏทั่วประเทศทั้ง 40 แห่ง
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวมณีรัตน์ ศรีคุ้ย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
คมส. ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
การนำเสนอแนวปฏิบัติที่ดีการประกันคุณภาพการศึกษาประจำปีการศึกษา 2554 (QA Good Practice 2011)
สทศ.สานสัมพันธ์-เรียนรู้อาเซียน ณ มะละกา ปุตราจายา และกัวลาลัมเปอร์ มาเลเซีย
คณะอาจารย์ศปส.เผยแพร่ศิลปะการแสดงของไทย ในงาน Aeon Thai Fair 2012 at Koshikaya Lake Town จ.ไซตะมะ ประเทศญี่ปุ่น
ภาควิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ดเดินทางมาศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยร
คณะอาจารย์ศปส. ร่วมกับอบจ.ภูเก็ต, สมาคมท่องเที่ยว ททท. โรดโชว์ และเผยแพร่ศิลปะการแสดงของไทย ณ นครไทเป,ไทจง ณ ประเทศไต้หวัน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนจัดค่ายพัฒนาชุมชน พัฒนาจิตอาสา
คมส.ศึกษาดูงาน ณ ม.ราชภัฏอุบลราชธานี และแขวงจำปาสัก ประเทศสาธารณรัฐประชาชนลาว
คณะอาจารย์สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงศึกษาวัฒนธรรมอินเดีย
สาขาวิชาการพัฒฯชุมชน ศึกษาดูงาน วิชาเครือข่ายการเรียนรู้ในงานพัฒนาชุมชนและวิชาการพัฒนาองค์กรชุมชน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดสัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
รวมพลคนสารสนเทศ 2555
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการเสวนาประสาเอกไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการ "ศึกษาเรียนรู้วิถีชีวิตชุมชนชาวเล เกาะพระทอง จังหวัดพังงา"
คมส.จัดโครงการ "มนุษย์ฯ เส้นทางสู่งาน"
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาเข้าร่วมโครงการถอดบทเรียนชุมชน 20 ปี
อาจารย์และนักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมจัดนิทรรศการ ตามโครงการของธนาคารไทยพาณิชย์
สารสนเทศรวมพลแสวงหาความรู้เกี่ยวกับกรมอาเซียน
สารสนเทศศาสตร์ร่วมขบวนพาเหรด กีฬา แสด-ดำ ครั้งที่ 16
สารสนเทศศาสตร์นำความรู้สู่การปฏิบัติจริง
นักศึกษา ทนอ. คว้ารางวัลโครงการประกวด Canon EOS Movie MV Contest
รปศ.จัดโครงการเครือข่ายนักศึกษารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์ภาคใต้ตอนบน
ไทยสื่อสารฯ เปิดโลกทัศน์ชมการแสดง
สโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดโครงการ
สารสนเทศศาสตร์นำ "ความรู้สู่ชุมชน"
นำชมห้องสมุด : กิจกรรมเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
ประชุมประชาคม ผลักดันภูเก็ตเน้นเมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของยูเนสโก
อาจารย์สารสนเทศศาสตร์บริการชุมชน
สารสนเทศศาสตร์เชิญวิทยากรให้ความรู้ด้านวิจัยแก่อาจารย์และนักศึกษา
วิพากษ์หลักสูตรสาขาฯ ไอเดียเพียบ
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการเสวนาประสาเอกไทย
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการจากหาดทรายตะกายภู
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนร่วมจัดงานกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ
คมส.ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555
สทศ.54 ร่วมจัดกิจกรรมงานวันเด็กแห่งชาติประจำปี 2555
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในพิธีเปิดงานเทศกาลของดีภูเก็ต และกาชาด ประจำปี 2555 จังหวัดภูเก็ต
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในงาน LIGHT UP PHUKET รำลึกผู้เสียชีวิตจากพิบัติภัยสึนามิครบรอบ 7 ปี
ศิลปะการจัดการแสดงในโครงการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมชายหาดและท้องทะเลป่าตอง จ.ภูเก็ต
นศ.ศิลปะการจัดการแสดง, นศ.ห้องสธศ.541,542,543,จสถ.541,คศ.541,ส.541,ส.542,วคพ.541,อภ.541และสาขาอื่นๆอีกมากมาย ร่วมขบวนแห่ Patong Carnival สุดอลังการ ในพิธีเปิดงา
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในงานพิธีเปิดการแข่งขันกีฬานักเรียน นักศึกษาและประชาชนจังหวัดภูเก็ต ประจำปี 2554 ณ สนามกิฬาสุระก
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในงานครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต และร่วมแสดงอีก 3 โครงการ
สำนักศิลปและวัฒนธรรมร่วมกับศิลปะการจัดการแสดงจัดโครงการประกวดร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุ
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในงานเลี้ยงการประชุมสัมมนาทางวิชาการ "ยุทธศาสตร์การป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด"
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในงานแถลงข่าวเปิดฤดูการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ต
ศิลปะการจัดการแสดงรำถวายพระพรเนื่องในวันวันพ่อแห่งชาติ (อัดเทปรายการโทรทัศน์ช่อง 11)
ศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดง และจัดกิจกรรมต่างๆ ในงาน มนุษย์ฯ สานสัมพันธ์-สืบสานศิลปและวัฒนธรรม
คนเก่ง คนดี ของ บรรณารักษศาสตร์ และสารสนเทศศาสตร์
คมส. ร่วมจัดกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 40 ปี มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ใต้ร่มพระบารมี
นิเทศนักศึกษาฝึกงาน ณ สถานีตำรวจท่องเที่ยวภูเก็ต
สทศ.ขอทำดีเพื่อพ่อหลวง
ห้องเรียนนอกมหาวิทยาลัยของนักศึกษาสารสนเทศศาสตร์
คมส.ร่วมพิธีลงนามถวายพระพรชัยมงคล
ราชภัฏภูเก็ตร่วมผลักดันภูเก็ตเป็น..เมืองวัฒนธรรมสร้างสรรค์ด้านอาหารของ UNESCO
คมส. จัดงานสืบสานศิลปและวัฒนธรรม
คมส. จัดโครงการ มนุษย์ฯ สานสัมพันธ์-สืบสานศิลปและวัฒนธรรม
สารสนเทศศาสตร์ร่วมสืบสานศิลปและวัฒนธรรม
คณบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ร่วมแสดงความยินดี แด่บัณฑิตกิตติมศักดิ์ ในพิธีซ้อมรับพระราชทานปริญญาบัตร
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏอุดรธานี เดินทางมาศึกษาดูงานคณะมนุษยศาสตร์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต
นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดโครงการค่ายจิตอาสา สร้างสรรค์สังคม ในระหว่างวันที่ 17-18 ตุลาคม 2554 ณ วัดถ้ำเสือ อำเภอเมือง จั
อ.สุพรรษา สุวรรณ์ (อ.ประจำสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง) เข้าร่วมประชุมวิชาการ "แนวคิดการทำวิทยานิพนธ์ระดับมหาบัณฑิตและดุษฎีบ
นศ.สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงรุ่น ศปส.521. เสนอผลงานในชุดนาฏยยัญเญศวร (พระนารายณ์ กะปง พังงา)
นศ.สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในงานฉลองครบรอบ 40 ปี สโมสรไลออนส์ภูเก็ต และงานฉลองแสดงความยินดีแก่คณะกรรมการบริหาร ป
นศ.สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงรุ่น ศปส.51 เสนอผลงานปริญญานิพนธ์ 2 ชุดคือ ตะไลต์ตักโกลัม และเภตราก่าบาง ณ โรงละครนาฏศิลป์มหาวิท
นศ.สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในพิธีเปิดซุ้มประตูงานประเพณีถือศิลกินผักอ๊ามกะทู้ ณ บริเวณหน้าสำนักงานเทศบาลเมือ
นศ.สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในการจัดคอนเสิร์ต Mild เจ้าของเพลงดัง Unloveable ณ ลานเฉลิมพระเกียรติฯ 72 พรรษา (ลานมังกร) จ.ภูเก็ต
นศ.สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในงานการแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์ประกันสังคมครั้งที่ 3 ณ โรงยิมศูนย์กีฬาสะพานหิน จ.ภูเก
นศ.สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในงานการสัมมนาวิชาการเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนเครือข่ายนักบริหารระดับสูงมหาวิทยาล
ผศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์, อ.วชิราภรณ์ ชนะศรี อ.วิกรม กรุงแก้ว และนศ.ร่วมงาน "มหกรรมวัฒนธรรม เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบ
ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย พานักศึกษาวิชาเอกภาษาอังกฤษชั้นปีที่ 4 ไปออกรายการ Andaman Talk เรื่อง การเตรียมพร้อมสำหรับการเข้าสู่ประชาคม
กิจกรรมปลูกต้นไม้เฉลิมพระเกียรติ
โครงการสัมมนาวิชาการเครือข่ายคณาจารย์ นิสิตนักศึกษาพัฒนาชุมชนและสังคมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 11
ฟื้นฟูหาดในยาง
การแสดงของนักศึกษาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
โครงการการศึกษาดูงาน
โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์วัดสว่างอารมณ์
สทศ. เรียนรู้นอกห้องเรียน
23 ส.ค.54 นักศึกษา และคณะอาจารย์ศปส. เข้าร่วมโครงการศึกษาดูงานการจัดการแสดงภูเก็ตแฟนตาซี
25 ส.ค.54 นักศึกษาศปส.ปี 1, ปี 2 และปี 4 พร้อมทั้งอาจารย์สุพรรษา เรียนรู้โขนผ่านสื่อบันเทิงเรื่อง คนโขน
21-24 ส.ค.54 ผศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ และสาขาวิชาศปส. ร่วมเป็นเจ้าภาพจัดงานสัมมนาวิชาการผู้นำหน่วยอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและศิลปกรรมท้
11 ส.ค.54 นักศึกษาศปส.รุ่น54 และอ.สุพรรษา ศึกษาภาพยนตร์เรื่องตำนานสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภาค 4 ผ่านแหล่งบันเทิง
9 ส.ค.54 สาขาวิชาศปส. และสำนักศิลปะและวัฒนธรรมร่วมจัดพิธีมอบโล่เกียรติยศและเกียรติบัตรให้แก่ "แม่ดีเด่นและลูกดีเด่น" ประจำปี 54
5 ส.ค.54 ผศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ และอ.วิกรม กรุงแก้ว นำนักศึกษาศปส. บันทึกเทปการรำถวายพระพรฯ 12 สิงหาคม 2554
1 ส.ค.54 นักศึกษาศปส.รุ่น54 และอ.สุพรรษา ศึกษาภาพยนตร์สามก๊กฯ ผ่านแหล่งบันเทิง
29 ก.ค.54 อ.วชิรภรณ์ ชนะศรี ได้ศึกษาการแสดงศิลปวัฒนธรรมไทย โขนตอนศึกไมยราพ ณ หอประชุมใหญ่ ศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทย
19-20 ก.ค.54 อ.สุพรรษา สุวรรณ์ และอ.วิกรม กรุงแก้ว อ.ประจำสาขาวิชาศปส. ประชุมเชิงปฏิบัติการ "สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่" ครั้ง 1
15 ก.ค.54 นักศึกษา ศปส.ร่วมขบวนแห่เมืองกะทู้ และแสดงในพิธีเปิดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 3
27 มิ.ย.54 ผศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ ได้นำนักศึกษาศปส.จัดโครงการ กิจกรรม 5 ส.
23 มิ.ย.54 นักศึกษา ศปส. แสดงในงานแถลงข่าวการจัดงานถนนสายวัฒนธรรมเมืองกะทู้ ครั้งที่ 3
สทศ.54 ประยุกต์องค์ความรู้ที่เรียนวิชาสารสนเทศและสังคมแห่งการเรียนรู้ร่วมจัดงานภาษาไทยแห่งชาติประจำปี 2554
อาจารย์สารสนเทศศาสตร์เป็นวิทยากรให้ความรู้ในหัวข้อห้องสมุดสร้างสรรค์ : กิจกรรมตามแนวพหุปัญญา
สทศ. จัดโครงการ "ถ้อยคำจากใจถึงแม่" ให้แก่นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ ณ ห้องเรียนบรรณฯ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
คมส.จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ "เขียนอย่างไรให้ได้ตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ"
สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง จัดพิธี ?ไหว้ครูและครอบครู -โขนละคร?
คณะมนุษย์ฯ จัดกิจกรรมวันภาษาไทยแห่งชาติอย่างยิ่งใหญ่
ทนอ. จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพและภาวะผู้นำ "3D สร้างสรรค์ สานสัมพันธ์ที่ดี สามัคคีพี่น้อง"
ศูนย์ส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ฯ คมส.จัดพิธีหล่อเทียนพรรษา
พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU)ระหว่างมูลนิธิอินเตอร์เน็ตร่วมพัฒนาไทย ร่วมกับคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสต
อาจารย์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เข้าร่วมโครงการนักวิจัยรุ่นใหม่
คณาจารย์และนักศึกษา กศ.บป.คณะมนุษยศาสตร์ฯเข้าร่วมพิธีไหว้ครู
สโมสรนักศึกษา จัดกิจกรรมสัมนา มนุษย์หลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว
สารสนเทศศาสตร์จัดกูรูพีอาร์มืออาชีพให้ความรู้กับนักศึกษา
อาจารย์สารสนเทศศาสตร์พัฒนาตนเองโดยการเข้าอบรมหลักสูตรการสร้างนักวิจัยใหม่
อาจารย์สารสนเทศศาสตร์เป็นวิทยากรอบรมครูบรรณารักษ์ตามโครงการไทยเข้มแข็ง
นักศึกษา ศปส.ได้รับรางวัลชนะเลิศการแข่งขันแอโรบิกรอบชิงชนะเลิศระดับภูมิภาคในโครงการ "สุขภาพดี ชีวิตดี กับเทสโก้ โลตัส"
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดกิจกรรมวันสุนทรภู่ ๒๕๕๔ อย่างยิ่งใหญ่
สารสนเทศศาสตร์ศึกษาดูงานด้านวิชาชีพ มุ่งสร้างความเข้าใจในศาสตร์
สารสนเทศศาสตร์เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสร้างสื่อดิจิทัลด้วยโปรแกรม Adobe Captivate 3.0
สารสนเทศศาสตร์ร่วมตักบาตรเนื่องในวันสถาปนามหาวิทยาลัย
สทศ.จัดโครงการสารสนเทศสัมพันธ์เพื่อเป็นการเสริมสร้างทักษะด้านมนุษยสัมพันธ์ของนักสารสนเทศ
ขอเชิญร่วมพิธีไหว้ครูโขน-ละคร
เมื่อวันพุธที่ 8 มิ.ย. 54 นักศึกษา ศปส. แสดงในพิธีเปิดงาน OTOP อันดามัน สานสัมพันธ์ทั่วไทย
สารสนเทศศาสตร์จัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางเรียนรู้จริงและได้ประสบการณ์ตรง
ขอเชิญร่วมกิจกรรมวันสุนทรภู่
ทนอ. ร่วมกับ TCDC จัดโครงการการออกแบบแห่งท้องถิ่น
คณะอาจารย์สารสนเทศศาสตร์ศึกษาดูงาน ณ ประเทศเกาหลีใต้
นักศึกษา ศปส.ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวด Miss Ladyboy Got Talent
อ.สุริยา ทองคำเป็นวิทยากร
คณะมนุษยศาสตร์ฯ พบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ คึกคัก
คณะอาจารย์และนศ.ศปส.เข้าร่วมศึกษาดูการแสดงโขนชุดใหญ่
นศ.ศปส.ร่วมแสดงในงานขันโตกดินเนอร์ ครั้งที่ 4
ศปส.ร่วมแสดงแสง สี เสียง ละครอิงประวัติศาสตร์ ท้าวเทพกระษัตรี ท้าวศรีสุนทร ประจำปี 2554
สารสนเทศศาสตร์จัดอบรมด้านการจัดหมู่หนังสือ หวังครูและผู้ทำหน้าที่บรรณารักษ์รวมทั้งศิษย์เก่าก้าวทันวิทยาการที่เปลี่ยนไ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เตรียมพร้อมรับสหกิจศึกษา
22 ก.พ.54 นศ.ห้องศปส.52 และศปส.53 ร่วมแสดงผลงานในรายวิชาทักษะการเขียนเพื่อการจัดการแสดง และวิชานาฏศิลป์ตะวันออก
ศปส.จัดโครงการศึกษาศาสตร์อนุรักษ์ศิลป์
คณะอาจารย์ศปส.ร่วมเป็นวิทยากรอบรมศิลปะเพื่อชีวิตประดิษฐ์เครื่องประดับเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์ให้แก่โรงร.ร. เครือข่ายตะกั่
สารสนเทศาสตร์จัด KM ภายในสาขา
อาจารย์สารสนเทศแสวงหาความรู้เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนและการวิจัย
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ชื่นชมอาจารย์ที่สอนดี
สารสนเทศศาสตร์เซ็น MOU ไตรภาคีในการพัฒนาบุคลากรและแหล่งเรียนรู้
สารสนเทศศาสตร์ เตรียมความพร้อมรับการเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน
มอ. เชิญอาจารย์เป็นกรรมการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
โปรแกรมพัฒนาชุมชนจัดค่ายพัฒนาจิตอาสา
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนจัดโครงการ ๓ ศูนย์สัมพันธ์
คณะอาจารย์ร่วมงานเลี้ยงส่งนักศึกษาโครงการจิตบริการสำหรับนักสารสนเทศ
คมส.บริจาคของเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยอำเภอเขาพนม จังหวัดกระบี่
คมส.จัดโครงการ"งานประกันคุณภาพ เพื่อความเป็นเลิศทางการศึกษา"
คมส. จัดโครงการ " มนุษย์ฯ เยือนวิถีชนคนภูเก็ต" เน้น นศ. สืบสาน วัฒนธรรมท้องถิ่น
โครงการศึกษาดูงาน
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการฯ
อาจารย์สาขาสารสนเทศศาสตร์ร่วมพิธีเปิดห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ
คณะอาจารย์นิเทศนักศึกษาโครงการจิตบริการสำหรับนักสารสนเทศ
คมส.เชิญผู้เชี่ยวชาญจากออสเตรเลียบรรยายและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
มนุษย์ฯ จับมือ สำนักวิทยบริการฯ ร่วมจัดงานวัดไม้ขาว
นักศึกษาสาขาวิชาสารสนเทศสาสตร์ ประยุกต์ความรู้จากทฤษฎีสู่การปฏิบัติ
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบศึกษาศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ
สารสนเทศศาสตร์เสริมจิตบริการให้นักศึกษา
สารสนเทศศาสตร์ เน้นการเรียนรู้จากการปฏิบัติจริง
สารสนเทศศาสตร์ร่วมประชุมบาบ๋าภูเก็ต
มรภ.ภูเก็ต ร่วมกับ คณะมนุษย์ฯ จับมือ มหาวิทยาลัยยูนนาน ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ ณ ประเทศจีน
นศ. พัฒนาชุมชน (กศ.บป.) ร่วมกับ อบต.เทพกระษัตรี จัดโครงการ "ปรับปรุงภูมิทัศน์ศูนย์การเรียนรู้ชุมชนบ้านแขนน"
อาจารย์สารสนเทศศาสตร์ เป็นกรรมการที่ปรึกษาโครงการพัฒนาห้องสมุดมีชีวิตต้นแบบ ในโรงเรียนฯ
สารสนเทศเชิญผู้เชี่ยวชาญให้ความรู้สถิติวิจัยกับนักศึกษา
สาขาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร จัดโครงการสืบการวัฒนธรรมจีน ในวัน "ตรุษจีน"
สทศ.ร่วมย้อนรอยวิถีไทย ณ บริเวณหน้าตึกคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
นศ. พัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมสร้างจิตสำนึก จัดโครงการ "พฒ. เรียนรู้คนป่า รู้จักคนเมือง" ณ อ. ปะเหลียน จ. ตรัง
โปรแกรมภาษาอังกฤษ ร่วมกับศูนย์ภาษา จัดอบรมสัมนาเชิงปฎิบัติการเรื่องการสอนภาษาอังกฤษแก่อาจารย์ หวังพัฒนาความรู้ สู่การสอ
สารสนเทศศาสตร์จัดโครงการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับนักสารสนเทศ
คมส. จัดโครงการ "มนุษย์ฯย้อนรอยวิถีไทย"
สทศ.ร่วมพิธีถวายพระพร และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเทิดวันพ่อ "เหนือเกล้าหนึ่งดวงใจ" ณ เวทีกลางสะพานหิน
รปศ.จัดโครงการ กิจกรรมวันรัฐธรรมนูญ
อาจารย์ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ได้รับรางวัลการประกวดผลงานจิตรกรรมชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง " การทบทวนแผนยุทธศาสตร์คณะฯและการจัดการความรู้ "
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จับมือสำนักงานเขตฯ พัฒนาครูบรรณารักษ์
สทศ. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาจัดกิจกรรม "ทักษะสัมพันธ์สำหรับนักสารสนเทศ"
ม.ราชภัฏภูเก็ต นำร่อง สร้างฐานความรู้-เข้าใจ EdPEx หวังพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์เชิญมืออาชีพให้ความรู้นักศึกษา
สทศ. ขอทำดีเพื่อพ่อหลวง
มนุษย์ฯ เรียงร้อยถ้อยคำจากลูกถึงพ่อของแผ่นดิน
คมส.ขอทำดีเพื่อพ่อหลวง
สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์ จัดการเรียนการสอน แบบบูรณาการ
คณะกรรมการสโมสรนักศึกษา คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดโครงการ "มนุษย์ฯพัฒนาบุคลิกภาพ...สร้างศักยภาพนักศึกษา"
มนุษย์ฯ 5 ส: คมส.สร้างสุขในที่ทำงาน ครั้งที่1 วันที่ 18-20ต.ค.53
สาขาวิชาศิลปกรรมจัดโครงการศิลปกรรม 5 ส
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษจัดโครงการทอดกฐินสามัคคี
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษจัดฝึกประสบการณ์วิชาชีพ
คมส.จัดโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการ (EdPEx)
บรรยายกาศในการแข่งขันการประดิษฐ์กระทงเมื่อวันที่ 21 พ.ย.53
คนดีที่คณะมนุษย์ฯ
สทศ.51 จัดกิจกรรมนิทรรศการมีชีวิต
คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏภูเก็ต ติวเข้ม บุคลากรของคณะ จัด Workshop ประกันคุณภาพ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดงาน มนุษย์ฯ มุทิตาจิต : เสวนาเพิ่มศักยภาพบุคลากร
รปศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเสวนาประเด็นทางการเมืองเข้ม
นศ. ไทยสื่อสาร ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดสัมมนา "เส้นทางพิธีกรมืออาชีพ" ห่วงสื่อยุคใหม่ทำภาษาไทยเพี้ยน
ผลงานทางวิชาการของ ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผลงานวิจัยและผลงานวิชาการดีเด่น
อาจารย์ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม ได้รับรางวัลชมเชย การประกวดภาพจิตรกรรม ในหัวข้อ "การศึกษาไทย"
คมส. จัดโครงการ "พัฒนาศักยภาพด้านเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์"
สทศ. ร่วมกับ พฒ. จัดโครงการ "สารสนเทศสู่ชุมชน"
คมส. จัดแข่งขันกีฬาภายใน ประจำปีการศึกษา 2553
ทสส. "ล่องใต้" เปิดโลกทัศน์แก่นักศึกษาในการเรียนรู้วิถีชุมชน
จสส. จัดโครงการ "ชมเมืองประวัติศาสตร์ สานสัมพันธ์ไทย-จีน"
ทสส. จัดโครงการ "พัฒนาบุคลิกภาพนักศึกษาภาษาไทย"
คมส. จัดโครงการ "มนุษย์ฯ เรียงร้อยถ้อยคำ จากลูกถึงแม่"
คมส.จัดอบรมในโครงการ "เสริมสร้างศักยภาพด้านการท่องเที่ยวแบบที่พักสัมผัสวัฒนธรรม (Home stay)" ณ ห้องสัมมนา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โปรแกรมบรรณารักษ์ฯ "เปิดโลกทัศน์วิชาชีพบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์"
คณะอาจารย์ คณะมนุษย์ฯ มหาวิทยาลัยแม่โจ้ เยี่ยมชม คณะมนุษย์ฯ มรภ. บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดี และผศ.ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์ ให้โอวาทแก่นักศึกษาสาขาวิชาการพัฒนาชุมชนที่เข้าร่วมแข่งขันในโครงการ "กล
โปรแกรมบรรณารักษ์ฯ คณะมนุษยศาสตร์ฯ ติวเข้ม ครูบรรณารักษ์ ฝั่งอันดามัน เติมเต็มและเสริมสมรรถนะ ตามโครงการยกระดับคุณภาพผู้
คมส.ร่วมพิธีถวายเครื่องราชสักการะ และถวายราชสดุดีเฉลิมพระเกียรติเทิดวันแม่ ณ เวทีกลางสะพานหิน
สทศ. จัดโครงการ "ถ้อยคำจากใจถึงแม่" ให้แก่นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ ณ ศาลารัตนภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
นักศึกษา ศปส. เดินสายขอบคุณคณะอาจารย์ และบุคลากรที่สนับสนุน ในการประกวด "นาฏยมวยไทย" ในรอบระดับประเทศ
ทนอ. จัดโครงการสานสัมพันธ์รับน้องเข้าบ้าน เทคโนฯ 53
ศปส. เข้าร่วมแสดงในการจัดนิทรรศการเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระจ้าอยู่หัว "เย็นศิระ เพราะพระบริบาล" ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัล
ศปส. เข้าร่วมแข่งขัน "นาฏยมวยไทย" ณ สนามกิฬานิมิบุตร กรุงเทพฯ
อธิการบดี คณบดีและคณะอาจารย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมงาน "วันภาษาไทยแห่งชาติ" ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
สทศ.51 ศึกษาดูงานด้านการประชาสัมพันธ์และการบริหารลูกค้าสัมพันธ์ ณ ศูนย์การค้าเซ็นทรัลเฟสติวัล ภูเก็ต และโรงพยาบาลกรุงเทพภู
ประมวลภาพบรรยากาศ "การประเมินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ประจำปี 2552" คณะมนุษย์ศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็
ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดี และคณะอาจารย์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เข้าร่วมพิธีไหว้ครู ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเ
สทศ.51 ศึกษาดูงานด้านกระบวนการผลิตนิตยสารภูเก็ตบูลเลทิน
พฒ. จัดโครงการ นักพัฒนาชุมชน พัฒนาตนด้วยแนวทางศาสนา ณ วัดสุวรรณคีรีวงศ์ ตำบลป่าตอง อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
พฒ.จัดงานนักพัฒนาชุมชนรับน้องอย่างสร้างสรรค์ รู้เท่าทันสิทธิ-เสรีภาพ เพื่อสร้างความสัมพันธ์ระหว่างรุ่นพี่และรุ่นน้อง
ทนอ. จัดโครงการ "สัมมนา 3D (สามดี) สามัคคี ทนอ." ให้แก่นักศึกษาสาขาเทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ ณ บริเวณศูนย์วัฒนธรรม มหาวิทยาล
ศปส. เข้าร่วมแสดงในงานเลี้ยงการประชุมวิชาการวิทยาศาสตร์ทางทะเล ประจำปี 2553
ศปส. เข้าร่วมแสดงในงานการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย Amazing Thailand Gran sale 2010
สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ จัดโครงการสัมพันธ์น้อง-พี่ สามัคคี รปศ. ณ โรงยิมเนเซียม มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
บณ.ส. จัดโครงการการพัฒนาทักษะด้านการประชาสัมพันธ์สำหรับนักสารสนเทศ ให้กับนักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ ชั้นปีที่ 3
จสส. จัดโครงการ "ไผ่รวมพลัง" ให้แก่นักศึกษาโปรแกรมวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
สทศ.51 จัดกิจกรรม "สารสนเทศจากเพลงของกินภูเก็ต...หรอย หรอย" ณ ห้องเรียนบรรณ อาคารหอสมุด
ทสส. จัดกิจกรรม "วันสุนทรภู่" ให้แก่นักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ณ โรงละคร มหาวิทยาลัยฯ
สทศ. จัดโครงการ "สารสนเทศสัมพันธ์" ให้แก่นักศึกษาสาขาสารสนเทศศาสตร์ ณ ศาลารัตนภิรมย์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดี พร้อมด้วยคณะอาจารย์คณะมนุษย์ฯ ร่วมโครงการ "มนุษย์ฯ สัมมนาหลอมรวมใจเป็นหนึ่งเดียว"
ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดี ,อ.ธัญญานันท์ สุรีรัตนันท์ เจรจาความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ณ เมืองหนานหนิง สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชน
ผศ.ธวัชชัย ทุมทอง คณบดี ผศ.รุ่งรัตน์ ทองสกุล รองคณบดีฯ พร้อมด้วยคณาจารย์คณะมนุษย์ฯ ร่วมงานวันสถาปนามหาวิทยาลัย
ศิลปกรรม จัดอบรมศิลปะและงานประดิษฐ์แก่นักเรียนโรงเรียนบ้านสามกอง เพื่อปลูกฝังเยาวชนใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์
คณบดี นำทีมคณะอาจารย์จัดการประชุมทบทวนยุทธศาสตร์คณะฯ ณ ไอดิน บูติก รีสอร์ท
คณะอาจารย์และสโมสรนักศึกษา เข้าร่วมกิจกรรมพัฒนานักศึกษาด้านคุณธรรมและจริยธรรม
คณะอาจารย์ คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง เยี่ยมชม คณะมนุษย์ฯ มรภ. บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
ศปส. เข้าร่วมแสดงพิธีเปิดการจัดประชุมผู้เชี่ยวชาญด้านมรดกโลก
คมส. ร่วมกับ สมาคมธุรกิจการท่องเที่ยวจังหวัดภูเก็ตจัดอบรมหลักสูตรแม่บ้านฯ
ศปส. ส่งเสริมการพัฒนาทักษะการแสดงแก่อาจารย์
คณบดีและคณะอาจารย์ ร่วมเฉลิมพระเกียรติแห่งการบรมราชาภิเษกปีที่ 60 ณ เวทีกลางสะพานหิน
ทสส. จัดอบรม "การใช้ภาษาในการให้บริการ และการเขียนหนังสือราชการ" แก่บุคลากรภายนอก
คณะอาจารย์ เข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการสหกิจศึกษา เพื่อพัฒนาศักยภาพนักศึกษา
กลุ่มสังคมศาสตร์ จัดอบรมระบบภูมิสารสนเทศเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น
ทสส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน"
คณบดี และคณะอาจารย์ เข้าร่วมถวายปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ แด่หลวงปู่สุภา
คณบดี และคณะอาจารย์คณะมนุษย์ฯ เข้าร่วมพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ณ ม.ราชภัฏสงขลา
คณะผู้บริหาร คณะมนุษย์ฯ ม.ราชภัฏบุรีรัมย์ เยี่ยมชม คณะมนุษย์ฯ มรภ. บรรยากาศเต็มไปด้วยความอบอุ่น
บณส. จัดโครงการอบรมการใช้ Web Blog ตอบสนองโครงการตามยุทธศาสตร์
คมส. จัดโครงการ "มนุษย์ฯ เส้นทางสู่งาน" ฝึกทักษะแก่นักศึกษาก่อนสำเร็จการศึกษา
Library & Information Sciences Department joined ALSR Conference towards Future Possibilities at The Hong Kong Polytechnic University
คณะอาจารย์ ศปส. ถ่ายทอดวัฒนธรรมการแต่งกายภูเก็ต ผ่านทางสถานีโทรทัศน์ NBT จังหวัดภูเก็ต
คณบดี ร่วมปลูกต้นบารมี เนื่องในวันสถาปนาราชภัฏ
บณส. จัดสัมมนา "เรื่องเล่า..เล่าเรื่อง จากพี่สู่น้อง" ถ่ายทอดประสบการณ์วิชาชีพฯ
กศ.บป. รปศ. ศูนย์กระบี่ จัดกิจกรรม "ทักษะสัมพันธ์สำหรับนักบริหาร"
นักศึกษา บณส.49 มอบของที่ระลึกแด่คณบดี เนื่องในโอกาสสำเร็จการศึกษา
รปศ. สัมภาษณ์นักศึกษา รปบ. สาขาวิชาการปกครองท้องถิ่น รุ่นที่3 (เพิ่มเติม)
คณบดี มอบรางวัลแก่ผู้ชนะการประกวดออกแบบ "ตราสัญลักษณ์ประจำคณะมนุษยศาสตร์ฯ"
บณส. ร่วมกับ สนง.เลขาธิการสภาการศึกษา พัฒนางานวิจัยมาตรฐานแหล่งการเรียนรู้
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ จัดโครงการ "เรียนภาษาอังกฤษอย่างไรให้เก่ง" โดย แอนดรูส์ บิ๊ก
รปศ.จัดสัมมนาฝึกประสบการณ์ฯ เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์วิชาชีพจากพี่สู่น้อง
ทสส.จัดค่าย "พัฒนาทักษะกระบวนการคิดทางภาษาไทย"แก่น้องๆ รร.วัดเทพฯ
จสส. ถ่ายทอดประวัติศาสตร์จีนจากภาพยนตร์ "จีนสร้างชาติ"
คมส. ส่งเสริมจริธรรมจัดกิจกรรมบรรยายธรรมะ หัวข้อ "ความลับแห่งชีวิต..ที่ท่านยังไม่รู้" โดย พระอาจารย์วรศักดิ์ วรธัมโม เจ้าอาว
คณะมนุษยศาสตร์ขอเชิญทุกท่านร่วมงาน "เสียงธรรมสู่เสียงเพลง บทกวีพุทธทาส" ในวันเสาร์ที่ 30 มกราคม 2553 ณ หอประชุมใหญ่ มหาวิทยาลัย
นักศึกษา สทศ. ฝึกปฏิบัติการนำชมห้องสมุด ศึกษาการเรียนรู้นอกชั้นเรียน
นักศึกษาสารสนเทศศาสตร์เข้ารับการอบรม "มัคคุเทศก์..เส้นทางประวัติศาสตร์"
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดวิพากษ์หลักสูตรใหม่ประจำปี 2553 สาขานิติศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมนักศึกษาตามหลักศาสนา
นักศึกษาคณะมนุษย์ฯ เข้าร่วมโครงการ"รักนี้คุมได้" เรียนรู้วิธีป้องกันการตั้งท้องก่อนวัยอันควร
สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ส่งความสุขเพื่อน้องในวันคริสมาสต์
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ผลิตนักวิจัยรุ่นใหม่เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการ
คมส. ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่นจัดโครงการ "มนุษย์ฯ เยือนวิถีชนคนภูเก็จ"
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ร่วมจัดกิจกรรมวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2553
รปศ. จัดโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ด้านงานวิจัยแก่นักศึกษา
สทศ. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาจัดกิจกรรม "ทักษะสัมพันธ์สำหรับนักสารสนเทศ"
จสส. จัดโครงการ "ไผ่รวมพลัง" เน้นพัฒนาทักษะการทำงานเป็นทีม
สทศ.ปลูกป่าชายเลนเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พ่อหลวง
คณะกรรมการ สสส. นำโดย ศ.พญ.ชนิกา ตู้จินดา เข้าเยี่ยมชมโครงการ White Building ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
คณบดี ตัวแทนคณาจารย์ และบุคลากร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มอบของขวัญอวยพรปีใหม่อธิการบดี
สทศ. พัฒนาศักยภาพคณะอาจารย์ศึกษาแหล่งเรียนรู้ล้านนา
คณบดีนำทีมคณะอาจารย์เข้าร่วมกิจกรรมเนื่องในวันเฉลิมฯ
คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดการประชุมและถ่ายทอดตัวบ่งชี้และเป้าหมายระดับองค์กรสู่ระดับบุคคล
รปศ. ม.ราชภัฏภูเก็ต จัดเวที "พัฒนาประชาธิปไตยสถานศึกษาเครือข่ายร่วมระลึกวันรัฐธรรมนูญ"
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดกิจกรรมรวมพลังเพื่อพ่อหลวงของแผ่นดิน
ทสส. จัดโครงการ "เยือนบางกอกตะลุยฝัน" เพื่อเปิดโลกทัศน์ทางวิชาการ
บณส. จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ "การเผยแพร่และงานบรรณาธิการวารสารทางวิชาการระดับสากล"
คณะมนุษยศาสตร์ฯจัดกิจกรรมโครงการ "การจัดการความรู้ระบบงานสำนักงาน"
นศ.เข้าร่วม "มนุษย์ฯ รวมพลังใจในแคแสดเกมส์" อย่างคับคั่ง
นวัตกรรมการออกแบบเสริมศักยภาพนักศึกษาปี1
คมส. เข้าร่วมโครงการ "แนะแนวหลักสูตรสัญจร"
บณส.ไอเดียเจ๋ง...เชิญศิษย์เก่าแนะรุ่นน้อง
คมส. จัดกิจกรรม "มนุษย์ฯ สืบสานงานประเพณีลอยกระทง"
คณะมนุษย์ฯ เข้าร่วมกิจกรรม "ไทยเข้มแข็ง ไทยสามัคคี" ณ แหลมพรหมเทพ
จสส. เสริมสร้างศักยภาพนักศึกษาจัดโครงการมัคคุเทศก์มือใหม่
คณะมนุษยศาสตร์ฯเปิดโลกทัศน์บุคลากรสายสนับสนุน
ชมรมวันอังคาร จ.ภูเก็ต ร่วมกับ บริษัทดูคาติ ภูเก็ต มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษา
อาจารย์คณะมนุษย์ฯ เข้าร่วมการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ เพื่อเสริมศักยภาพทำงานอย่างมืออาชีพ
คณบดี เข้าร่วมพิธีถวายพวงมาลา เนื่องในวันปิยมหาราช
คณะอาจารย์คณะมนุษยศาสตร์ฯ เข้าร่วมงาน "คน ๖ ทศวรรษ ราชภัฏภูเก็ต"
มุทิตาจิต ผศ.ปิ่น อุ่นมานิช ....อบอุ่น อิ่มบุญ
ภาษาอังกฤษ ติวเข้ม จัดค่ายฝึกอบรมประสบการณ์วิชาชีพ
ศิลปกรรม จัดนิทรรศการผลงานนักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ เป็นเจ้าภาพจัดแข่งพูดอังกฤษระดับชาติ โซนภาคใต้
รัฐประศาสนศาสตร์ เชิญ นิติภูมิ นวรัตน์ ปาฐกถาพิเศษ
คณะมนษยศาสตร์ฯจัดกิจกรรมโครงการมหาวิทยาลัยพอเพียง? ปลูกฝัง เยาวชน ตัวกลางเผยแพร่แนวคิดสู่ชุมชน
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จัดสัมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
ภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรม เปิดโลกทัศน์อาเซียน
สาชาวิชาการพัฒนาชุมชน สร้างจิตสำนึกจัดโครงการ
รปศ.จัดกิจกรรมสัมมนาทางวิชาชีพฯ เพื่อเสริมการเรียนรู้จากประสบการณ์จริง สู่อนาคตการทำงาน
นักศึกษา บณส.49 จัดเสวนา"การให้บริการสารสนเทศต่อสังคมไทยในอนาคต"
นักศึกษาศิลปะการจัดการแสดง เข้าร่วมแสดงงานส่งเสริมสุขภาพ
จสส. จัดกิจกรรม Chinese Sport Day
สาขาวิชาภาษาไทยจัดกิจกรรมโต้วาทีและประกวดการเขียนเรียงความ เนื่องในสัปดาห์วันวิทยาศาสตร์
สาขาวิชาภาษาจีนส่งนักศึกษาเข้าร่วมแข่งขันทักษะด้านภาษาชิงรางวัลเพชรยอดมงกุฏ (นานาชาติ)
คณะมนุษยศาสตร์เข้าร่วมโครงการตลาดนัดหลักสูตรรุกตลาดทางการศึกษา 4 จังหวัดชายแดนใต้ จัดโดยสำนักส่งเสริมวิชาการ มรภ.
นักศึกษา บณส. เดินทางศึกษาดูงาน ณ ประเทศสิงคโปร์
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสารจัดโครงการเสริมสร้างบุคลิกภาพสำหรับนักศึกษา
ศปส. ร่วมกับ สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดโครงการ ?เทคนิคการประดิษฐ์เครื่องประดับและเครื่องแต่งกายนาฏศิลป์?
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษจัดอบรมภาษาอังกฤษสำหรับตำรวจในแถบอันดามัน
นศ.ศิลปะการจัดการแสดงร่วมแสดงในงานประชุมวิชาการ
ศปส.เข้าร่วมกิจกรรมการแสดง "งานสังสรรค์ผูกพันรวมใจ"
นักศึกษาคณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมงานต้อนรับรัฐมนตรีต่างประเทศประชุมอาเซี่ยน
นักศึกษา ศปส. เข้าร่วมพิธีทำบุญเสริมมงคลบรวงสรวงอนุสรณ์สถานขุนเลิศโภคารักษ์
สาขาวิชาภาษาอังกฤษจัดทัศนศึกษาแหล่งเรียนรู้ศิลปวัฒนธรรม แหล่งประวัติศาสตร์ในจังหวัดภูเก็ต
ศปส. ให้ความอนุเคราะห์การแสดงจากนักศึกษาเนื่องในงานวันแม่แห่งชาติ
จสส. ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันประกวดสุนทรพจน์ภาษาจีน
คณะมนุษย์ศาสตร์ฯ ได้รับคัดเลือกผลงานวิธีปฏิบัติเป็นเลิศ (Best Practice) ของเครือข่ายมหาวิทยาลัยราชภัฏสุขภาวะ 24 แห่งทั่วประเทศ
อ.พิรพัฒน์ สุขศิริสัมพันธ์ นำทีมนักศึกษาภ.พฒ. ติดตั้งพัดลมเพื่ออำนวยความสะดวกแก่นักศึกษา
สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน (พฒ.) จัดกิจกรรม "วิ่งสู้หวัด 2009"
คณบดีเข้าร่วมกิจกรรมปล่อยพันธุ์ปลา เนื่องในวันแม่แห่งชาติ ณ บึงน้ำสำรอง มรภ.
สทศ. จัดกิจกรรม "น้อมรำลึกพระคุณครูผู้สอนสั่ง" เน้นความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาและอาจารย์
สาขาวิชาภาษาไทย จัดกิจกรรม "วันภาษาไทยแห่งชาติ" อย่างยิ่งใหญ่
จสส. จัดกิจกรรมรับน้องสร้างความสัมพันธ์อันดี
ทสส. ติวเข้มเสริมความรู้ด้านวรรณกรรมจัดกิจกรรม "เติมไฟ เรียนรู้วรรณกรรม"
สาขาภาษาจีนฯจัด "Kunming Summer Camp" เพื่อให้นักศึกษาได้ประสบการณ์นอกชั้นเรียน
คณะมนุษย์ฯ จัดโครงการ "การประกวดมารยาทไทย และแข่งขันอ่านฟังเสียง"
สาขาวิชาภาษาจีนฯ จัดโครงการ "รำพลองเส้าหลิน" เพื่อส่งเสริมสุขภาพที่ดีแก่นักศึกษา
คณะมนุษยศาสตร์ฯ คว้าถ้วยรางวัลหลายรายการในการแข่งขันกีฬา Freshy 52
นักศึกษารปศ. เข้าร่วมการสัมมนาฯ โดยมี พลเอกสนธิ บุญยรัตกลิน เป็นวิทยากร
คณะมนุษย์ฯส่งเสริมความเป็นไทยส่งตัวแทนนักศึกษาเข้าแข่งขันประกวดมารยาทไทย
สาขาวิชาภาษาจีนฯ "อบรมภาษาจีนเพื่อการท่องเที่ยว" แก่บุคคลภายนอก
คณะมนุษย์ฯ จัดกิจกรรม "สานสัมพันธ์ รุ่นพี่สู่รุ่นน้อง"
คณะมนุษยศาสตร์ฯ ต้อนรับคณะผู้ประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน
คณะมนุษยศาสตร์ฯ นำร่องประชาสัมพันธ์การป้องกันการแพร่เชื้อไข้หวัดใหญ่ สายพันธุ์ใหม่ 2009
บณส.เข้ม...พัฒนาทักษะนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์จริง
เทคโนนวัตกรรมฯ จัดสัมพันธ์น้องพี่ ทนอ. ภายใต้โครงการ
คมส.จัดกิจกรรมส่งเสริมเอกลักษณ์ความเป็นไทยแก่นักศึกษา
ศปส.เตรียมความพร้อมนักศึกษาเพื่อสร้างความแข็งแรงของร่างกายต่อการฝึกและคิดประดิษฐ์ท่ารำ-ท่าเต้น
คณะมนุษยศาสตร์ฯร่วมกับสาขาวิชาภาษาอังกฤษ ติวเข้มครูใต้หวังพัฒนาทักษะ จัด Debate ภาษาอังกฤษ
คณบดี รองคณบดี และ คณาจารย์คมส.เข้าร่วมกิจกรรม
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ จัดกิจกรรมสร้างสรรค์ "English Family Walk - Rally For Unity"
สาขาวิชาศิลปกรรมจัดพิธีทำบุญเลี้ยงพระเพื่อเป็นศิริมงคลแก่นักศึกษา
นักศึกษา รปศ. จัดกิจกรรม "วันเปลี่ยนแปลงการปกครอง"
สาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร จัดวันสุนทรภู่ ประจำปี 2552 อย่างยิ่งใหญ่
คมส. จัดค่าย"มนุษย์หลอมรวมใจ เป็นหนึ่งเดียว" เพื่อพัฒนาบุคลิกภาพและการเรียนรู้ที่จะอยู่ร่วมกับผู้อื่นในสังคมได้อย่างมีคว
คณบดี จัดประชุมคณาจารย์ในคณะ เพื่อชี้แนวทางในการดำเนินงาน
คมส. ปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ภายใต้โครงการ "มนุษย์ฯ สานทางธรรม นำทางโลก"
รองคณบดีผ่ายกิจการฯ เน้นกิจกรรมเชิงรุกมุ่งพัฒนานักศึกษา
คมส. นัดพบผู้ปกครองนักศึกษาใหม่ เพื่อสร้างความมั่นใจทางการศึกษา
คมส. นำร่องรณรงค์จัดเขตพื้นที่งดสูบบุรี่ White Building White Humanities
คมส. ส่งเสริมอาจารย์พัฒนาความรู้ด้านสิทธิบัตรและทรัพย์สินทางปัญญา
โปรแกรมวิชาการพัฒนาชุมชนจัดสัมมนาปัญหาการพัฒนาชุมชน
รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร เยี่ยมชมคณะมนุษย์ฯเพื่อตรวจดูความพร้อมสำหรับการเปิดภาคเรียนใหม่
คมส. สร้างโอกาสมอบหนังสือมือสองแก่เรือนจำพิเศษ จ.ภูเก็ต
อาจารย์คมส. เร่งพัฒนาศักยภาพเข้าร่วมอบรม "กระบวนการจัดการเรียนการสอนฯ"
รปศ. เปิดบ้านต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก ม.มหาสารคาม
คณะมนุษย์ฯ ส่งเสริมอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมพร้อมพิทักษ์ป่าชายเลน
ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์ เปิดสำนักศิลปะฯต้อนรับ คณะศึกษาดูงาน จากสำนักงานเขตภาษีเจริญ
นักเรียนแห่สอบสัมภาษณ์ศึกษาต่อในคณะมนุษย์ฯอย่างคึกคึกคัก
คมส.นำร่องพัฒนาศักยภาพทักษะภาษาอังกฤษสำหรับอาจารย์
คณบดีและทีมผู้บริหาร ร่วมงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
นักศึกษาห้อง ภป.พฒ.491 มอบโต๊ะหินอ่อนแก่คณะฯ
ผศ.รุ่งรัตน์ ทองสกุล เป็นวิทยากรบรรยายการเขียนบทความทางวิชาการ
อธิการบดีนำทีมอาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมโครงการ "หยุดทำร้ายประเทศไทย....."
รปศ. เตรียมความพร้อมนักศึกษาก่อนออกฝึกประสบการณ์
มนุษยศาสตร์ฯ สืบสานประเพณีไทย รดน้ำผู้ใหญ่ ประจำปี ๒๕๕๒
ทสส. สัญจร จัดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การสอนภาษาไทยเพื่อผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียน"
คณะมนุษยศาสตร์ฯ จัดอบรมโครงการหลักสูตรจิตรกรรม (สีน้ำ) รุ่นที่ 1 เมื่อวันที่ 20 - 30 เมษายน 2552 ที่ผ่านมา
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร่วมเป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยในโครงการ กบข.สัมพันธ์สัญจร
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์ฯ นำทีมผู้บริหาร และ คณาจารย์เข้าร่วมพิธีรดน้ำขอพรจากนายกสภามหาวิทยาลัยอย่างพร้อมเพรียง
นายกสโมสรคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร๊ ปี2551 แสดงความยินดีกับคณบดี
คณบดีร่วมรดน้ำขอพรผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ส่งมอบงาน
บณส. เจ๋ง...เน้นพัฒนานักศึกษาจากชั้นเรียนสู่องค์กรธุรกิจ
สารสนเทศศาสตร์ (สทศ.) จัดโครงการศึกษาดูงานนครศรีฯ - พัทลุง - ตรัง เพื่อเสริมสร้างศักยภาพนักศึกษา
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต จัดโครงการ ?เสวนาประสาเอกไทย?
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบอบรมการนำเสนอผลงาน
โครงการมนุษย์ฯ เส้นทาง นายกสภาแนะ พัฒนาตนอย่างไรให้ได้งาน
โครงการศึกษาดูงานลาว-ม.ขอนแก่น
โปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษจัดงานสัมมนานักศึกษาชั้นปีที่ 4
ภาษาอังกฤษจัดโครงการนิทรรศการอาหารไทย
คณะมนุษยศาสตร์ฯปลูกฝังจริยธรรมส่งเสริมกิจกรรมงานบุญมาฆบูชา
รัฐประศาสนศาสตร์ ถก ทิศทางกระจายอำนาจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เทคโนโลยีและนวัตกรรมการออกแบบ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต สร้างสรรค์สื่อสิ่งพิมพ์ พัฒนาทักษะ นักศึกษา
©2008, คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์, มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต