• หลักสูตรสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 

นางสาวกุลสตรี ปริญญา
นางสาวกุลสตรี ปริญญา
นางสาวเนานิรันดร์ อวะภาค
ดร.อมรรัตน นาคะโร
ดร.อมรรัตน นาคะโร
นางสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ
นางสาวปิยวรรณ ขาวพุ่ม

 

 • หลักสูตรภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 

นางสาวกฤตพร สินชัย
นางสาวกฤตพร สินชัย
นางสาวคุณิตา เดชะโชติ
นางสาวชมพูนุท รัตนเลิศนาวี
นายวรากร อังศุมาลี
นายวรากร อังศุมาลี
นางสาวอุมาพร สกุลเกียรติพจนา

 

 • หลักสูตรนิติศาสตร์

 

นางอาริษา รุจิรวนิชวงศ์
นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว
นายศักดิ์ชัย บุญรอดรักษ์
นายมาฤทธิ์ กาญจนรักษ์
นายบุญยกร พนมอุปการ
นายบุญยกร พนมอุปการ
ผศ.องอาจ เจ๊ะยะหลี
ผศ.องอาจ เจ๊ะยะหลี
นางสาวเพียงจิต ตันติจรัสวโรดม

 

 • หลักสูตรทัศนศิลป์

 

นายไพฑูรย์ ทองดี
นายไพฑูรย์  ทองดี
ผศ.ทวีรัตน์ กุลดำรงวิวัฒน์
ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ผศ.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม
ดร.คารว์ พยุงพันธุ์
ดร.คารว์  พยุงพันธุ์
นางสาวปัทมาสน์ พิณนุกูล

 

 • หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์

 

ดร.ประสงค์ โตนด
ดร.ประสงค์ โตนด
24 เมษายน 2560
นางสาววราภรณ์ วัจนะพันธ์
นางสาวจุฬาลักษณ์ โกยศิริพงศ์
นางสาวปนัดดา ทรัพย์สมาน
ดร.ดวงใจ พานิชเจริญกิจ
นางแสงเดือน หังสวนัส
นางแสงเดือน หังสวนัส
นายวัชรพงษ์ เกื้อวงศ์
นายเฉลิมพร วรพันธกิจ
นายเฉลิมพร วรพันธกิจ

 

 • หลักสูตรภาษาไทย

 

นายสุริยา ทองคำ
นายสุริยา ทองคำ
24 เมษายน 2560
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล
นางจุฬารัตน์ เสงี่ยม
นางจุฬารัตน์ เสงี่ยม
นางปรีดา สุวรรณจันทร์
นางสาวพัชราภรณ์ คชินทร์
ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์
ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์

 

 • หลักสูตรศิลปะการจัดการแสดง

 

รศ.ดร.สาวิตร พงศ์วัชร์
ว่าที่ร้อยตรีนพศักดิ์ นาคเสนา
นางสาววชิราภรณ์ ชนะศรี
นางสาวสุพรรษา สุวรรณ์
นายวิกรม กรุงแก้ว
นายวิกรม กรุงแก้ว
นายกิตติกร วิบูลย์ศรี

 

 • หลักสูตรนวัตกรรมการออกแบบ

 

นางสาวมุขนิชกานต์ อุประ
นายยุติกร คำแก้ว
นายยุติกร คำแก้ว
นางสาวพจมาน นิตย์ใหม่
นางสาวพิชานันต์ พูลเกิด
นายคฑากรณ์ ใจจินา
นายคฑากรณ์ ใจจินา

 

 • หลักสูตรภาษาอังกฤษ

 

นางสาวจิราวรรณ สุทธิธรรม
ดร.ศักดิ์ชัย โพธิ์สัย
นายบุญชู กออุดมรัตน์
นายบุญชู กออุดมรัตน์
นายวิกรม จันทรจิตร
นายวิกรม จันทรจิตร
นายขจร ทุ่มศรี
นายขจร ทุ่มศรี
24 เมษายน 2560
นางสาวอัมพา เจนไพร
นางสาวอัมพา  เจนไพร
นายนเรศ ทองบุญยัง
นายนเรศ ทองบุญยัง
Ms.Darci lane Meadville
Ms.Darci lane Meadville
24 เมษายน 2560
Mr.Gary Dawson
Mr.Gary Dawson
24 เมษายน 2560
Mr.Harold Mccarthy
Mr.Harold Mccarthy
24 เมษายน 2560

 

 • กลุ่มภาษาต่างประเทศ

 

นางสาวธัญญานันท์ สุรีรัตนันท์
รศ.กุสุมาลย์ แก้วอุดม
ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
ดร.เพียงเพ็ญ ณ พัทลุง
นางสาวศุภิกา นิรัติศัย
นายปัณณวิชญ์ ผสมทรัพย์
นางสาวมรกต อารีราษฎร์
นางสาวอังคณา วารีศรี
นางสาวอังคณา วารีศรี

 

 • หลักสูตรการพัฒนาชุมชน

 

ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล
ดร.กฤต เกษตรวัฒนผล
นายสนธยา ปานแก้ว
นายสนธยา ปานแก้ว
นายอัครวัฒน์ จิตหาญ
นายอัครวัฒน์  จิตหาญ
ดร.ธีรกานต์ โพธิ์แก้ว
ดร.สุนันทา คันธานนท์
ดร.สุนันทา คันธานนท์

 

 • กลุ่มวิชาสังคมศาสตร์

 

ผศ.ทิพวรรณ ประยงค์รัตน์
นายสกล ชัยนิตย์พันธ์
นายสกล ชัยนิตย์พันธ์
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ
ดร.ราชรถ ปัญญาบุญ
ดร.จารุณี คงกุล
ดร.จารุณี คงกุล
24 เมษายน 2560
นางสาวพรพิมล เตียมวัง
นางสาวภัทรมน กาเหย็ม
นางสาวภัทรมน  กาเหย็ม
นางสาวศศิวรรณ โสภา
นางสาวศศิวรรณ โสภา
นายธำรงค์ บริเวธานันท์
นางสาวรัชนีวรรณ หมื่นพันธ์