ประวัติความเป็นมา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จัดตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. 2518 ตามพระราชบัญญัติวิทยาลัยครู พุทธศักราช 2518 แก้ไขเพิ่มเติมพุทธศักราช 2527 และในปี พ.ศ. 2538 ได้เปลี่ยนชื่อคณะวิชามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ตามพระราชบัญญัติ สถาบันราชภัฏ ซึ่งมีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2538 และต่อมาเป็นคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. 2547 มีผลบังคับใช้เมื่อวันที่ 15 มิถุนายน พ.ศ. 2547 เป็นหน่วยงานในสถาบันการศึกษาที่อยู่ในประเภทสถาบัน กลุ่ม ข สถาบันที่เน้นระดับปริญญาตรี แต่ทั้งนี้คณะฯ มีการพัฒนาศักยภาพโดยการเปิดสอนในระดับปริญญาโทและปริญญาเอก เพื่อผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ มีความรู้ความสามารถ เพื่อเป็นหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาและการเปลี่ยนแปลงในระดับภูมิภาค และการสร้างความเข้มแข็งให้กับหน่วยงาน ธุรกิจ ชุมชน และองค์กรต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2558 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์เปิดสอนในระดับปริญญาตรี จำนวน 10 หลักสูตร ปริญญาโท 1 หลักสูตร และปริญญาเอก 1 หลักสูตร รวม 12 หลักสูตร โดยเปิดสอนทั้งภาคปกติ และการจัดการศึกษาภาคพิเศษ (วันเสาร์ – อาทิตย์) มีนักศึกษาระดับปริญญาตรี จำนวน 3.564 คน ปริญญาโท 67 คน และปริญญาเอก 21 คน รวมนักศึกษาทั้งสิ้น จำนวน 3,652 คน มีบุคลากร รวม 88 คน แยกเป็นสายวิชาการ 83 คน และ สายสนับสนุน 5 คน