ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปรัชญา

สร้างคุณภาพความเป็นมนุษย์เพื่อขับเคลื่อนท้องถิ่นสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำฝั่งอันดามัน มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตเป็นนวัตกรสังคม สร้างนวัตกรรม เพื่อพัฒนาท้องถิ่นสู่ความยั่งยืน

 

อัตลักษณ์

“จิตอาสา สู้งาน นวัตกรชุมชน”
 

เอกลักษณ์

มหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาประเทศ ผ่านการขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นอันดามัน
 

พันธกิจ 

“ผลิตบัณฑิตมีคุณภาพ คุณธรรม สร้างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์ สังคมศาสตร์ และศิลปวัฒนธรรมโดยใช้การวิจัย
 เทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการพัฒนานวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถของชุมชน ท้องถิ่น และสังคม
                       บนพื้นฐานแนวคิดปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง และรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิต”