ปรัชญา

สร้างคุณภาพความเป็นมนุษย์ เพื่อพัฒนาสังคมสู่สากลอย่างยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นคณะชั้นนำทางวิชาการ มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิต และพัฒนาท้องถิ่นสู่สากล

 

อัตลักษณ์

“คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา”
 

เอกลักษณ์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการแก่สังคม
 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
  2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
  3. บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมการศึกษา เพื่อมวลชน และการศึกษาเพื่อชีวิต