ปรัชญา วิสัยทัศน์ พันธกิจ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ปรัชญา

สร้างคุณภาพความเป็นมนุษย์เพื่อพัฒนาสังคมอย่างมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

 

วิสัยทัศน์

ผลิตบัณฑิต การวิจัย และนวัตกรรม ทางมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ให้มีมาตรฐานสากล เพื่อรองรับไทยแลนด์ 4.0

 

อัตลักษณ์

“คุณธรรม สู้งาน จิตอาสา”
 

เอกลักษณ์

เป็นสถาบันอุดมศึกษาให้บริการวิชาการแก่สังคม
 

พันธกิจ

  1. ผลิตบัณฑิตให้ถึงพร้อมด้วยคุณภาพ คุณธรรม และจริยธรรม
  2. วิจัย สร้างองค์ความรู้ด้านมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เพื่อการพัฒนาสังคมอย่างยั่งยืน
  3. บริการวิชาการ และทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของท้องถิ่น
  4. ส่งเสริมการศึกษา เพื่อมวลชน และการศึกษาเพื่อชีวิต