โครงการเสริมสัมพันธภาพศิษย์เก่า คมส. ปี 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

HUSO PKRU 2021 03 13 01

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสัมพันธภาพศิษย์เก่า คมส. ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) และ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การอบรมหัวข้อ“การทำธุรกิจอย่างไรให้ปัง” โดย นายสุรศักดิ์ ชัยศรี (ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และการอบรมหัวข้อ “การทำธุรกิจให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์โควิด” โดย นางพัฒน์นรี กลิ่นจันทร์ (ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมมศาสตร์ และอดีตนายกองค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับทักษะความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อการสอบ ภาค ก. จำนวน 4 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทย รายวิชากฎหมาย และรายวิชาภาษาอังกฤษ

 

ลิงก์บันทึกการบรรยาย สอบ ก.พ. 2563

 

วิชาภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ติ๊ก คลิก

 

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดย อาจารย์หมู คลิก

 

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี โดย อาจารย์เอ คลิก

 

 

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย