โครงการเสริมสัมพันธภาพศิษย์เก่า คมส. ปี 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

HUSO PKRU 2021 03 13 01

เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2564 อาจารย์แสงเดือน หังสวนัส รองคณบดี เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสัมพันธภาพศิษย์เก่า คมส. ซึ่งจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 13-14 มีนาคม 2564 เวลา 08.30 – 16.30 น.
ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Online) และ ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษามหาวชิราลงกรณ ชั้น 5 มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
โดยโครงการดังกล่าวมีกิจกรรมการอบรมที่น่าสนใจ ได้แก่ การอบรมหัวข้อ“การทำธุรกิจอย่างไรให้ปัง” โดย นายสุรศักดิ์ ชัยศรี (ศิษย์เก่าสาขาวิชาภาษาไทยเพื่อการสื่อสาร คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์) และการอบรมหัวข้อ “การทำธุรกิจให้อยู่รอดภายใต้สถานการณ์โควิด” โดย นางพัฒน์นรี กลิ่นจันทร์ (ศิษย์เก่าสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมมศาสตร์ และอดีตนายกองค์การนักศึกษา ภาค กศ.บป) นอกจากนี้ ผู้เข้าร่วมโครงการยังได้รับทักษะความรู้และเทคนิคการทำข้อสอบเพื่อการสอบ ภาค ก. จำนวน 4 รายวิชา ประกอบด้วย รายวิชาคณิตศาสตร์ รายวิชาภาษาไทย รายวิชากฎหมาย และรายวิชาภาษาอังกฤษ

 

ลิงก์บันทึกการบรรยาย สอบ ก.พ. 2563

 

วิชาภาษาอังกฤษ โดย อาจารย์ติ๊ก คลิก

 

วิชาความสามารถในการคิดวิเคราะห์ โดย อาจารย์หมู คลิก

 

วิชาความรู้และลักษณะการเป็นข้าราชการที่ดี โดย อาจารย์เอ คลิก