สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต