วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คุณสมบัติของผู้เรียน

มีเจตคติที่ดีต่อวิชาชีพ รักในงานศิลปะการแสดง มีความขยันอดทน

 

การเรียนการสอน

การเรียนการสอนเน้นออกแบบท่าทางการแสดง ตั้งแต่งงานเบื้องหลังอุปกรณ์ งานปฏิบัติการในเรื่องของเวที (ฉาก แสง สี เสียง) การเขียนบทละคร การออกแบบท่าทางการแสดง การแต่งกาย การแต่งหน้า ทั้งนาฏศิลป์ไทยและนาฏศิลป์สากล เน้นบัณฑิตมีคุณธรรม จริยธรรม รับผิดชอบต่อสังคม อนุรักษ์ พัฒนาและเผยแพร่ผลงานอย่างสร้างสรรค์และมีประสิทธิภาพสู่สังคมและประเทศสืบไป

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

สามารถทำงานได้ทั้งรับราชการ เอกชน และงานอิสระ ได้แก่ งานด้านอนุรักษ์วัฒนธรรมและการออกแบบประดิษฐ์ท่ารำ การจัดการแสดงในรูปเชิงธุรกิจ งานออกแบบเครื่องแต่งกายเครื่องประดับ และอุปกรณ์ประกอบการแสดงในโอกาสต่างๆ งานด้านประชาสัมพันธ์เผยแพรศิลปวัฒนธรรม ด้านการสอน หรือวิทยากรถ่ายทอดความรู้ด้านนาฏศิลป์และการแสดง