วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คุณสมบัติของผู้เรียน

มีความคิดสร้างสรรค์ มีบุคลิกภาพกระตือรือร้น ใฝ่รู้ ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบ มีภาวะผู้นำ กล้าคิด กล้าแสดงออก มีพื้นนฐานด้านคอมพิวเตอร์และด้านศิลปะ มีทัศนคติที่ดีต่องานออกแบบ พร้อมสำหรับการเรียนรู้และการเปลี่ยนแปลงของโลก

 

การเรียนการสอน

เป็นลักษณะการเรียนการสอนแบบบูรณาการศาสตร์ทางด้านศิลปะและการออกแบบร่วมกับสื่อเทคโนโลยีสมัยใหม่ เช่น คอมพิวเตอร์ กล้องถ่ายภาพ วัสดุอุปกรณ์สมัยใหม่ เป็นต้น เพื่อให้นักศึกษามีความคิดสร้างสรรค์และก้าวทันตามโลกเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง สอนโดยเน้นการนำกระบวนการคิด การออกแบบ และการผลิตงานที่ตอบสนองผู้ใช้ (User) ผนวกกับตัวนักออกแบบ ต่อยอดการสร้างสรรค์งานทางด้านนวัตกรรมการออกแบบ และนำไปสู่การเป็นผู้ประกอบการสมัยใหม่ในลักษณะ Startup ได้ เช่น การผลิตสื่อในด้านต่างๆ งานคอมพิวเตอร์กราฟิก งานภาพถ่าย การสร้างสื่อ 2 มิติ และ 3 มิติ สื่อมัลติมีเดีย รวมถึงงานด้านการออกแบบผลิตภัณฑ์ เป็นต้น

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

สามารถประกอบอาชีพเป็นนักออกแบบกราฟิก นักวาดการ์ตูนและภาพประกอบ ช่างถ่ายภาพ นักออกแบบสร้างสรรค์สื่อ 2 มิติ และ 3 มิติ นักตัดต่อและผลิตสื่อมัลติมีเดีย นักออกแบบรรจุภัณฑ์และผลิตภัณฑ์ เป็นต้น