วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คุณสมบัติของผู้เรียน

มีความคิดสร้างสรรค์ มีใจรักด้านศิลปะ เป็นคนช่างสังเกต ช่างคิด จินตนาการมีมุมมองความคิดที่แปลกใหม่ รวมทั้งมีความอดทนในการทำงาน ยินดีที่จะสละเวลาฝึกฝนทักษะนอกเวลาเป็นพิเศษด้วยตนเอง

 

การเรียนการสอน

การเรียนการสอนจะให้ความสำคัญกับการพัฒนาความรู้และทักษะการสร้างสรรค์ผลงานทัศนศิลป์โดยยึดความสนใจของผู้เรียนเป็นสำคัญ เน้นหนักในรายวิชาด้านจิตรกรรม ประติมากรรม ภาพพิมพ์ และเสริมทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อช่วยในการออกแบบ สามารถสร้างสรรค์ผลงานที่มีทั้งคุณค่าทางจิตใจและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ด้านทัศนศิลป์มาเพิ่มมูลค่าของสินค้าและผลิตภัณฑ์ในท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมศักยภาพด้านการท่องเที่ยวให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

สาขาวิชาทางด้านทัศนศิลป์นั้นเป็นสาขาวิชาชีพเฉพาะทาง จึงเป็นสาขาวิชาที่เป็นที่ต้องการของสังคมไทย ผู้ที่สำเร็จการศึกษาทางทัศนศิลป์สามารถที่จะทำงานในหน่วยงานราชการ เอกชน หรือประกอบอาชีพอิสระได้ เช่น ช่างเขียนภาพ, ช่างปั้นประจำโรงหล่อ,ช่างพิมพ์, ช่างศิลป์ของโรงแรม, ช่างศิลป์ประจำห้างสรรพสินค้า/จัดกิจกรรมอีเว้นท์, นายช่างศิลป์สังกัดเทศบาลหรือหน่วยงานต่างๆ,นักออกแบบสิ่งพิมพ์/กราฟิก/ภาพประกอบ, ครูศิลปะ และนักวิชาการทางด้านศิลปะ