หลักสูตรภาษาอังกฤษเพื่ออุตสาหกรรมบริการ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คุณสมบัติของผู้เรียน

มีทักษะทางด้านภาษาและมีความถนัดทางภาษา

 

การเรียนการสอน

เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และวิชาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การแปลภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และการสอนภาษา อังกฤษสำหรับเด็ก โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านภาษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้เรียนได้เรียนในห้อง Lab ที่พร้อมไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศที่ทันสมัยและมีโอกาสได้ฝึกทักษาทางคอมพิวเตอร์ อีกด้วย

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

ประกอบอาชีพได้ ทั้งภาครัฐ-เอกชน และอาชีพ ส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทท่องเที่ยว สายการบิน ล่ามในการแปลเอกสาร ทำหนังสือพิมพ์ นิตยสารภาษาอังกฤษ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์