หลักสูตรภาษาไทย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คุณสมบัติของผู้เรียน

ชอบฟัง พูด อ่าน เขียน และสนใจเรียนภาษาของชาติ

 

การเรียนการสอน

มุ่งเน้นในด้านการใช้ภาษา วัฒนธรรมทางภาษ วรรณคดี วรรณกรรม ภาษาศาสตร์ การใช้ภาษาสำหรับงานสื่อสารมวลชน ฯลฯ เพื่อให้บัณฑิตมีความรู้ความภาคภูมิใจในภาษาไทย เป็นผู้มีคุณธรรม สามารถใช้ภาษา วัฒนธรรม การวิจัยและเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการประกอบอาชีพ เพื่อพัฒนาตนเองและสังคม อันจะนำไปสู่งานที่หลากหลาย

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

นักวิชาการ นักวิจัย บรรณาธิการ นักประชาสัมพันธ์ นักเขียน นักพูด นักจัดรายการวิทยุ-โทรทัศน์ นักประชาสัมพันธ์ เลขานุการ งานธุรการ หน่วยงานราชการ รัฐวิสาหกิจต่างๆ ฯลฯ