หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คุณสมบัติของผู้เรียน

มีความสนใจใฝ่รู้ทางด้านการบริหารภาครัฐ การเมือง การปกครอง และการพัฒนาประชาธิปไตย

 

การเรียนการสอน

เน้นเนื้อหาเกี่ยวกับการบริหารงานองค์การ เทคนิคทางการบริหาร การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การบริหารงานคลังและงบประมาณ การวิเคราะห์โครงการ นโยบายสาธารณะและการวางแผนการบริหารแผนงาน/โครงการ การนำนโยบายไปปฏิบัติ การประเมินผลโครงการ การวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การปกครองท้องถิ่น การบริหารงานรัฐวิสาหกิจ การบริหารการพัฒนา การจัดการภาครัฐแนวใหม่

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

ประกอบอาชีพได้ทั้งในส่วนภาคราชการ รัฐวิสาหกิจและภาคเอกชน ในตำแหน่งต่างๆได้แก่ เจ้าพนักงานปกครอง ข้าราชการตำรวจ ผู้นำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานบุคคล เจ้าหน้าที่วิเคราะห์งบประมาณและพนักงานรัฐวิสาหกิจต่างๆ