หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ URL
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Chiang Mai Rajabhat University www.cmru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Chiang Rai Rajabhat University www.crru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Lampang Rajabhat University www.lpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Uttaradit Rajabhat University www.uru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Pibulsongkram Rajabhat University www.psru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Kamphaeng Phet Rajabhat University www.kpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University www.pcru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Nakhon Sawan Rajabhat University www.nsru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคกลาง
มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Chandrakasem Rajabhat University www.chandra.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Phranakhon Rajabhat University www.pnru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Dhonburi Rajabhat University www.dru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Bansomdejchaopraya Rajabhat University www.bsru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Suan Sunandha Rajabhat University www.ssru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage www.vru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University www.aru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Thepsatri Rajabhat University www.tru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Nakhon Pathom Rajabhat University www.npru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Kanchanaburi Rajabhat University www.kru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Muban Chombueng Rajabhat University www.mcru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Phetchaburi Rajabhat University www.pbru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Rajabhat Rajanagarindra University www.rru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Rambhai Barni Rajabhat University www.rbru.ac.th
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Chaiyaphum Rajabhat University www.cpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Nakhon Ratchasima Rajabhat University www.nrru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Buriram Rajabhat University www.bru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Surindra Rajabhat University www.srru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Sisaket Rajabhat University www.sskru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Ubon Ratchathani Rajabhat University www.ubru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Rajabhat Maha Sarakham University www.rmu.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Roi Et Rajabhat University www.reru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Loei Rajabhat University www.lru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี UdonThani Rajabhat University www.udru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Sakonnakhon Rajabhat University www.snru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคใต้
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Phuket Rajabhat University www.pkru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Suratthani Rajabhat University www.sru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Nakhon Si Thammarat Rajabhat University www.nstru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Songkhla Rajabhat University www.skru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Yala Rajabhat University www.yru.ac.th

ชื่อภาษาไทย ชื่อภาษาอังกฤษ URL
ราชภัฏกลุ่มภาคเหนือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ Faculty of Humanities and Social Sciences Chiang Mai Rajabhat University www.human.cmru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงราย Faculty of Humanities and Social Sciences Chiang Rai Rajabhat University human.crru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลำปาง Faculty of Humanities and Social Sciences Lampang Rajabhat University www.human.lpru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุตรดิตถ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Uttaradit Rajabhat University mng.uru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม Faculty of Humanities and Social Sciences Pibulsongkram Rajabhat University huso.psru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกำแพงเพชร Faculty of Humanities and Social Sciences Kamphaeng Phet Rajabhat University huso.kpru.ac.th
มหาวิทยาลัยราชภัฏเพรชบูรณ์ Phetchaboon Rajabhat University www.pcru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Sawan Rajabhat University hs.nsru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคกลาง
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม Faculty of Humanities and Social Sciences Chandrakasem Rajabhat University www.huso.chandra.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร Faculty of Humanities and Social Sciences Phranakhon Rajabhat University human.pnru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี Faculty of Humanities and Social Sciences Dhonburi Rajabhat University human.dru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จเจ้าพระยา Faculty of Humanities and Social Sciences Bansomdejchaopraya Rajabhat University human.bsru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา Faculty of Humanities and Social Sciences Suan Sunandha Rajabhat University hs.ssru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ Faculty of Humanities and Social Sciences Valaya Alongkorn Rajabhat University under the Royal Patronage huso.vru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครศรีอยุธยา Faculty of Humanities and Social Sciences Phranakhon Si Ayutthaya Rajabhat University human.aru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี Faculty of Humanities and Social Sciences Thepsatri Rajabhat University human.tru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์เเละสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Pathom Rajabhat University dept.npru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏกาญจนบุรี Faculty of Humanities and Social Sciences Kanchanaburi Rajabhat University huso.kru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง Faculty of Humanities and Social Sciences Muban Chombueng Rajabhat University human.mcru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี Faculty of Humanities and Social Sciences Phetchaburi Rajabhat University hs.pbru.ac.th
คณะมนุษยศาตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์ Faculty of Humanities and Social Sciences Rajabhat Rajanagarindra University human.rru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณี Faculty of Humanities and Social Sciences Rambhai Barni Rajabhat University www.social.rbru.ac.th
ราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ Faculty of Humanities and Social Sciences Chaiyaphum Rajabhat University -
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Ratchasima Rajabhat University www.human.nrru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ Faculty of Humanities and Social Sciences Buriram Rajabhat University hs.bru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ Faculty of Humanities and Social Sciences Surindra Rajabhat University human.srru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ Faculty of Humanities and Social Sciences Sisaket Rajabhat University www.sskru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี Faculty of Humanities and Social Sciences Ubon Ratchathani Rajabhat University www.human.ubru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม Faculty of Humanities and Social Sciences Rajabhat Maha Sarakham University human.rmu.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด Faculty of Humanities and Social Sciences Roi Et Rajabhat University huso.reru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย Faculty of Humanities and Social Sciences Loei Rajabhat University human-lru.com
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี Faculty of Humanities and Social Sciences UdonThani Rajabhat University human.udru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร Faculty of Humanities and Social Sciences Sakonnakhon Rajabhat University hms.snru.ac.th
ราชภัฎกลุ่มภาคใต้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต Faculty of Humanities and Social Sciences Phuket Rajabhat University www.pkru.ac.th/huso
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสุราษฎร์ธานี Faculty of Humanities and Social Sciences Suratthani Rajabhat University human.sru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช Faculty of Humanities and Social Sciences Nakhon Si Thammarat Rajabhat University human.nstru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา Faculty of Humanities and Social Sciences Songkhla Rajabhat University human.skru.ac.th
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา Faculty of Humanities and Social Sciences Yala Rajabhat University human.yru.ac.th

คุณสมบัติของผู้เรียน

มีทักษะทางด้านภาษาและมีความถนัดทางภาษา

 

การเรียนการสอน

เน้นการเรียนการสอนเพื่อพัฒนาทักษะภาษา อังกฤษในด้านการฟัง พูด อ่าน เขียน และวิชาชีพเพื่อเตรียมผู้เรียนในการประกอบอาชีพด้านต่างๆ การท่องเที่ยวและการโรงแรม การแปลภาษาอังกฤษสำหรับธุรกิจ และการสอนภาษา อังกฤษสำหรับเด็ก โดยมีอาจารย์ผู้เชี่ยวชาญ ในด้านภาษา ทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ ผู้เรียนได้เรียนในห้อง Lab ที่พร้อมไปด้วยเครื่องมืออุปกรณ์สำหรับการเรียนภาษาต่างประเทศที่ทันสมัยและมีโอกาสได้ฝึกทักษาทางคอมพิวเตอร์ อีกด้วย

 

การก้าวเข้าสู่อาชีพ

ประกอบอาชีพได้ ทั้งภาครัฐ-เอกชน และอาชีพ ส่วนตัว ได้แก่ ธุรกิจท่องเที่ยว โรงแรม บริษัทท่องเที่ยว สายการบิน ล่ามในการแปลเอกสาร ทำหนังสือพิมพ์ นิตยสารภาษาอังกฤษ เลขานุการ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์