หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 5

ชื่อ: นางสาวภาษิตา วั่นเส้ง

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

fram huso 4

 

ชื่อ: นางสาวปิยวรรณ ขาวพุ่ม

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

fram huso 2

 

ชื่อ: ดร.อมรรัตน นาคะโร

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 

fram huso 3

 

ชื่อ: นางสาวปิยะกานต์ หนูประกอบ

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์

 

fram huso 01

 

ชื่อ: นางสาวกุลสตรี ปริญญา

ตำแหน่ง

   - ประธาน สาขาวิชาสารสนเทศศาสตร์และบรรณารักษศาสตร์