หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 6

ชื่อ: นางสาวสิริรัตน์ แก้วหีตนุ้ย

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 

fram huso 7

ชื่อ: นางสาวณัฐฐิดา โพชสาลี

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

 

fram huso 4

 

ชื่อ: นางสาวคุณิตา เดชะโชติ

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร

fram huso 5

ชื่อ: นางสาวแตงเถา กุ้งแก้ว

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชาภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร