หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 8

 

ชื่อ: นางสาวจุฬาลักษณ์ โกยศิริพงศ์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

 

fram huso 9

 

ชื่อ: นางสาวรัชนีวรรณ หมื่นพันธ์

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์