หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตร์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 15

 

ชื่อ: ดร.สุวิชา พึ่งเกตุ

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต

fram huso 6

 

ชื่อ: นายณภัทร จันทร์อยู่

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต

fram huso 3

 

ชื่อ: นายยุติกร คำแก้ว

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต

fram huso 4

 

ชื่อ: นางสาวมุขนิชกานต์ อุประ

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต

fram huso 2

 

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธวัชชัย ทุมทอง

ตำแหน่ง

   - อาจารย์ประจำ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต

เนื้อหาอื่นๆ...