ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

068741885b3c2fd29f4aacae72c707b7

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” จำนวน 50 ทุนๆ ละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา

ดาวน์โหลด : เอกสาร

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย