ทุนการศึกษามูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

068741885b3c2fd29f4aacae72c707b7

มูลนิธิอายิโนะโมะโต๊ะ มอบทุนการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ประจำปีการศึกษา 2560 ภายใต้ชื่อโครงการ “ทุนส่งน้องเรียนจบ” จำนวน 50 ทุนๆ ละ 30,000 บาท ต่อเนื่องจนจบหลักสูตรการศึกษา

ดาวน์โหลด : เอกสาร