ภาพกิจกรรม - คณะกรรมการประเมินผลการดำเนินงานของมหาวิทยาลัย - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต