มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เรื่อง : ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การรับสมัครอาจารย์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต