นางอาริษา รุจิรวนิชวงศ์ (รองคณบดี) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต