นางแสงเดือน หังสวนัส (รองคณบดี) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต