นางสาวมาลินี ศรีอนุตชัย (หัวหน้าสำนักงานคณบดี) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต