นายธีรพงษ์ หนูไชยแก้ว (คณบดี) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต