ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ (รองคณบดี) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

fram huso 1

ชื่อ: ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์

ตำแหน่ง

   - รองคณบดีฝ่ายวิชาการและงานวิจัย