ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรพงศ์ ไชยฤกษ์ (รองคณบดี) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต