นายวรพร อรรคศรีวร (ผู้ช่วยคณบดี) - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต