ออกแบบหน้าปกด้วย Microsoft Word ง่าย ๆ ใคร ๆ ก็ทำได้ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต