การเข้าใช้งาน Google meet เพื่อการเรียนการสอนและการประชุม - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

https://www.youtube.com/watch?time_continue=107&v=Dqyx0veZO9g&feature=emb_logo

ขอขอบคุณสื่อมัลติมีเดียจาก : สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต