ฮั้วก๋วน (มงกุฎดอกไม้ไหว) เครื่องประดับศีรษะของสตรีชาวไทยเชื้อสายจีน โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.วิกรม กรุงแก้ว - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต