ผลงานสร้างสรรค์ สัมพันธภาพ วิถี เทคโนโลยี และความเป็นหนึ่งเดียว HUSO PKRU Creative Art Exhibition - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต