มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ตส่งผลงานเข้าร่วมนำเสนอนิทรรศการในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2564-2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

 

          ขอแสดงความยินดีกับทีมอาจารย์จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  และโรงเรียนสาธิตฝ่ายมัธยมศึกษา ที่ได้รับคัดเลือกผลงานสิ่งประดิษฐ์ให้เข้าร่วมในเสนอผลงานในงานวันนักประดิษฐ์ประจำปี 2564-2565

ในวันที่ 2-6 กุมภาพันธ์ 2565 ณ Event Hall 102-104 ศูนย์จัดนิทรรศการไบเทค-บางนา  กรุงเทพมหานคร  จำนวน 4 ผลงาน ในกลุ่มนวัตกรรมสีเขียว  ประกอบด้วย ผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์จากการบริการวิชาการแก่ชุมชนอันดามัน  นำเสนอโดยอาจารย์จากสาขาวิชาการพัฒนาชุมชน จำนวน 2 ผลงาน 

 

  1. ผลงานผ้าภูษาเล  ผ้าหอมย้อมชา  ตำบลกะรน  จ.ภูเก็ต ดร.ธีรกานต์  โพธิ์แก้ว นำเสนอที่บูธ E62

Screenshot 2022 02 07 095005

 

  1. ผลงานกังหันหอยแมลงภู่ผลิตไฟฟ้า ตำบลคลองพนพัฒนา จ.กระบี่ ดร.สุพัฒนชัย โพธิ์แก้ว นำแสนอที่บูธ E6

Screenshot 2022 02 07 095105

 

 ผลงานการนำเสนอนิทรรศการโมเดลการประดิษฐ์จากโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต  ฝ่ายมัธยมศึกษา ตัวแทนจากนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 5 ที่ปรึกษาการประดิษฐ์ และควบคุมดูแลนักเรียนในการจัดแสดงนิทรรศการ โดย ดร.จารุณี คงกุล สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน

  1. ผลงานกังหันทุเรียน ตำบลกมลา จ.ภูเก็ต  นำเสนอโดย นางสาวสลิลทิพย์  อ๋องสกุล และนางสาวอัจฉราวรรณ ฝางเสน

Screenshot 2022 02 07 100828

Screenshot 2022 02 07 100840

 

        2. ผลงานสบู่เท่ สบู่เทปาเช่จากการหมักเปลือกสับปะรดภูเก็ต นำเสนอโดย ดร.จารุณี คงกุล นายธัชชานนท์ รักษ์ธรรม และนางสาวสกลสุภา อรชร

 Screenshot 2022 02 07 101029

 Screenshot 2022 02 07 101041

 

 ทั้งนี้การนำเสนอผลงานนิทรรศการสิ่งประดิษฐ์ในครั้งนี้  ได้รับทุนสนับสนุนจากสถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ร่วมกับสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)

 

 

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย