ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT RADIO FM 89.5 MHz - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ขอแสดงความยินดีกับผศ.ดร.ภาณุวัฒน์ เสงี่ยม อาจารย์วิชาเอกศิลปะและการออกแบบ สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์

เนื่องในโอกาส ได้รับรางวัล ชนะเลิศ โครงการประกวดออกแบบสื่อสัญลักษณ์ (MASCOT) สถานีวิทยุกระจายเสียงมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี RMUTT RADIO FM 89.5 MHz

 

1

 

2

 

3

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย