ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์) คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 
ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.ปัทมาสน์ พิณนุกูล 
ประธานวิชาเอกศิลปะและการออกแบบ หลักสูตรศิลปกรรมศาสตร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 เนื่องในโอกาส เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ปรัชญาดุษฏีบัณฑิต (การวิจัยทางศิลปกรรมศาสตร์) 
คณะศิลปกรรมศาสตร์และวัฒนธรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม เมื่อวันที่ 20 เมษายน พ.ศ.2565
 
 
Ajphat65

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย