คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับนักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
 
ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวสุดารัตน์ วงศ์สายปัน , นางสาวกัญญารัตน์ บุญวัฒน์ และ นางสาวคณิตา ศรีอ่อน นักศึกษาชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาทัศนศิลป์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
 เนื่องในโอกาสได้รับการคัดเลือกให้นำผลงานเข้าร่วมแสดงในนิทรรศการศิลปนิพนธ์ยอดเยี่ยม ปี 2565
ซึ่งรวบรวมผลงานศิลปนิพนธ์ของนิสิต นักศึกษาระดับปริญญาตรี
และปริญญาโท ชั้นปีสุดท้ายของปีการศึกษา 2564 จากสถาบันอุดมศึกษา
ที่เปิดสอนด้านศิลปะ 43 แห่งทั่วประเทศรวม 161 ชิ้น
มาจัดแสดงร่วมกันตั้งแต่วันที่ 5 พฤษภาคม – 28 มิถุนายน 2565 ณ หอศิลป์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ

 

 

 

4

1

 

2

 

3

 

5

 

6

 

7

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย