อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต “โชว์ศักยภาพผลงานสร้างสรรค์ “๙ ผลงาน Digital Art” ในการร่วมแสดงในงาน ADA : Internationals Art, Design and Architecture Exhibition 2021 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

 

2

 

3

 

4

 

5

 

6

 

7

 

8

 

9

 

 

 

 

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ขอแสดงความยินดีกับ อาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ วิชาเอกนวัตกรรมการออกแบบและดิจิทัลอาร์ต
เนื่องในโอกาส “โชว์ศักยภาพผลงานสร้างสรรค์ “๙ ผลงาน Digital Art” ในการร่วมแสดงในงาน ADA : Internationals Art, Design and Architecture Exhibition 2021
จัดโดย (RMUTR) Rajamangala University of Technology Rattanakosin

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย