ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรพร อรรคศรีวร อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2564 - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

 

1

 

 

 

2

 

3

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับอาจารย์วรพร อรรคศรีวร อาจารย์ประจำสาขาสาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
เนื่องในโอกาสได้รับคัดเลือกเป็น “อาจารย์ที่ปรึกษาในดวงใจ” ประจำปีการศึกษา 2564 จัดโดยกองพัฒนานักศึกษา ณ ห้องประชุมแคแสด 3-4 อาคารเฉลิมพระเกียรติ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย