ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวณัฐฐิณี สว่างภพ ตัวแทน นักศึกษาสาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง ชั้นปีที่ 4 เนื่องในโอกาส ร่วมนำเสนอผลงานทางวิชาการเรื่อง "นัยสำคัญของหงส์ฟ้าที่ปรากฎบนเครื่องประดับเจ้าสาวจีนจังหวัดภูเก็ต" ภาคบรรยาย ในการประชุมวิชาการระดับชาติและนานาชาต - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย