ขอแสดงความยินดีกับ ผศ.ดร.วิกรม กรุงแก้ว เนื่องในโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในนาฏยศิลปินศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ "โนราห์" - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

1

 

 

 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

ขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิกรม กรุงแก้ว
ประธาน วิชาเอกศิลปะการจัดการแสดง สาขาวิชาศิลปกรรมศาสตร์ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เนื่องในโอกาสร่วมเป็นหนึ่งในนาฏยศิลปินศิลปะการแสดงพื้นเมืองภาคใต้ "โนราห์"

 

2

 

 

โดยมีนายอิทธิพล คุณปลื้ม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ประธานเปิดงาน “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมศิลปะและวัฒนธรรมไทยเนื่องในโอกาสเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

วันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๕ รวมทั้งเป็นการเฉลิมฉลองในโอกาสที่โนราห์ได้รับการขึ้นทะเบียนให้เป็นมรดกจาก (UNESCO)

 

3

 

4

 

 

ในโอกาสนี้มีการจัดแสดงโนราห์นำโดยศิลปินแห่งชาติโนราห์ นาฏยศิลปิน และนักเรียนมากกว่า 160 ชีวิต

เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคม 2565 ณ ลานโพธิ์ วัดพระมหาธาตุวรมหาวิหาร จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยโครงการ “โนราห์ใต้ ศาสตร์ศิลป์ ถิ่นมรดกโลก”

จัดโดยคณะกรรมาธิการศาสนา ศิลปะและวัฒนธรรม สภาผู้แทนราษฎร ร่วมกับกรมส่งเสริมวัฒนธรรม กระทรวงวัฒนธรรม

 

5

 

6

 

7

 

 


สาขาวิชาศิลปะการจัดการแสดง มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
#หลอมรวม_ร่วมสร้าง_ครอบครัว_คมส

 

 

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย