ขอแสดงความยินดีกับ นางสาวอาทิตยา กาหรีมการ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง หมอพื้นบ้าน และตำรับยารักษาโรคแบบพื้นบ้าน พื้นที่เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ขอแสดงความยินดีกับ นักศึกษา ทศศ. เนื่องในโอกาสคว้ารางวัลการนำเสนอผลงานบทความวิจัยในการประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๗ “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
เมื่อวันที่ ๔ - ๕ สิงหาคม ๒๕๖๕ นักศึกษาสาขาวิชาภาษาไทย คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต เข้าร่วมการประชุมวิชาการและนำเสนอบทความวิจัยในงานการประชุมวิชาการระดับชาติด้านศิลปศาสตร์ ครั้งที่ ๗ “ศาสตร์บูรณาการงานวิจัยเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน”
จัดโดยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย
ในการนำเสนอผลงานวิจัยครั้งนี้มีนักศึกษาชั้นปีที่ ๔ เข้าร่วมนำเสนอบทความวิจัยจำนวน ๒ คน ได้แก่
๑. นางสาวณัฐพร เพชรชัย นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง วัจนกรรมคำคมจากละครสั้นสะท้อนสังคมช่อง “ดอยแม่สลอง สื่อสังคมออนไลน์”
๒. นางสาวอาทิตยา กาหรีมการ นำเสนอบทความวิจัยเรื่อง หมอพื้นบ้าน และตำรับยารักษาโรคแบบพื้นบ้าน พื้นที่เกาะยาวใหญ่ อำเภอเกาะยาว จังหวัดพังงา
การนำเสนอบทความในครั้งนี้ นักศึกษาทั้ง ๒ คน ได้มีการเตรียมความพร้อมโดยมี ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล อาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยคอยชี้แนะการเขียนบทความวิจัย ตลอดจนฝึกซ้อมการนำเสนออย่างเข้มข้น จนทำให้นางสาวณัฐพร เพชรชัย ได้รับรางวัล “การนำเสนอผลงานระดับดี” พร้อมทั้งได้รับคำชื่นชมและข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อนำไปพัฒนาปรับแก้ผลงานวิจัยต่อไป
 
298507197 3351151881822752 8251122484668154422 n
 
 298178708 3351151875156086 1286665345142962918 n
 
 
 
298356049 3351150811822859 6767573650550986521 n
 
 
ผศ.ดร.รุ่งรัตน์ ทองสกุล อาจารย์ประจำสาขาวิชาภาษาไทย กล่าวถึงการฝึกฝนนักศึกษาในด้านการทำวิจัยว่า... "วิจัย เป็นกระบวนการหาคำตอบในประเด็นปัญหาหรือโจทย์การวิจัยตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ การฝึกนักศึกษาให้เรียนรู้การทำงานผ่านกระบวนการวิจัย ผลลัพธ์ที่ได้ที่มากกว่าคำตอบจากโจทย์วิจัย คือ นักศึกษาได้ฝึกกระบวนการคิด วิเคราะห์ แก้ปัญหา รวมถึงฝึกความอดทนที่จะเอาชนะความกดดันที่เข้ามากระทบ วิจัยจึงเป็นอีกบททดสอบสำหรับนักศึกษาที่บอกว่าพวกเขาพร้อมที่จะเรียนรู้เพื่อพัฒนาศักยภาพของตนเอง"

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย