ขอชื่นชมและแสดงความยินดีแด่ ทีมโต้วาทีของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เนื่องในโอกาสได้รับรางวัลรองชนะลิศอันดับ 1 ในการแข่งขันทางการพูดและโต้วาที หัวข้อ “เศรษฐกิจจัดสรร สำคัญกว่า เศรษฐกิจสร้างสรรค์” - คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต

teerapong

สายตรงคณบด Copy

icon reg

icon webportal

icon registra

icon Alumni1

icon andaman news

NitiIcon22

AAA1A

iconweb2

banner research

กรมการจดหางาน จ.ภเกต1

km

 rajabhat

huso all

การประชุมวิชาการราชภัฏรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 3

HUSOU2T

 

สื่อมัลติมีเดีย